ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Pe­char, coutar, cer­car. 2 Di­to dos que ven­den cal­que­ra mer­ca­do­ría ou ser­vi­zo, que co­bran máis ben moi­to.

3 Mer­ca­do pe­rió­di­co tra­di­cio­nal. De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino plu­ral. 4 Pou­co co­múns. No­me de mu­ller. 5 Deus gre­go do amor. Sím­bo­lo do roent­gen. 6 Sím­bo­lo do io­do. La­brar a te­rra.

7 Sa­lou­ca, laia, cho­ro­mi­ca. Illa de In­do­ne­sia. 8 Que ten for­ma de cur­va ce­rra­da e alon­ga­da. Cam­pa­ña de pes­ca dun bar­co.

9 Déi­xan­se ver, pó­ñen­se á vis­ta. 10 Es­préi­too, abe­sú­lloo, es­píoo.

VERTICAIS 1 Ár­bo­re ca­du­ci­fo­lia que pre­fi­re si­tios hú­mi­dos, por exem­plo as bei­ras dos ríos. 2 Co­mer á noi­te. Pro­xe­ni­to­ra mí­ti­ca do xé­ne­ro hu­mano. 3 Den­te car­ní­vo­ro. Car­ta xeo­grá­fi­ca.

4 Equi­vo­ca­cións. Pro­no­me fe­mi­nino de ter­cei­ra per­soa. 5 Fi­las, rin­glei­ras. Ba­tra­cio. 6 Cei­ba gar­ga­lla­das. Di­se amar­go co­ma o fel e do­ce co­ma o (...). Vi­la, con­ce­llo e ría da co­mar­ca de Ferrol. 7 Ta­bo­lei­ro con bó­las e ara­mes pa­ra rea­li­zar cálcu­los arit­mé­ti­cos. 8 Cer­ta flor. Ac­ción de arrin­car plan­tas pa­ra que me­dren me­llor as que se dei­xan. 9 Exis­tir. Máis aló. 10 Vi­la en­tre Lu­go e Mon­for­te de Le­mos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.