«Nós tra­ba­lla­mos con to­dos os axen­tes»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

Ten bai­xo a súa res­pon­sa­bi­li­da­de a for­ma­ción de 21.000 es­tu­dan­tes nas me­llo­res con­di­cións pa­ra con­se­guir un posto de tra­ba­llo cua­li­fi­ca­do. Sa­lus­tiano Ma­to lo­grou con­so­li­dar a Uni­ver­si­da­de de Vi­go nos postos de saí­da dos rán­kings das me­llo­res uni­ver­si­da­des no­vas e mi­ni­mi­zar os re­cor­tes das ad­mi­nis­tra­cións con fon­dos pro­pios da ins­ti­tu­ción.

—¿Cal é o prin­ci­pal pro­ble­ma que ten ago­ra a Uni­ver­si­da­de de Vi­go?

—No 2010 di­xen que sua­mos a ca­mi­se­ta e se­gui­mos a sua­la. Se saí­mos da cri­se é máis por nós mes­mos que por ter axu­da ou ca­ri­ño ex­terno dou­tras fon­tes. O im­por­tan­te é ter em­pa­tía e ver se tes al­gun­ha fe­rra­men­ta coa que re­sol­ver os pro­ble­mas.

—¿Que lle fi­xo ao al­cal­de de Vi­go pa­ra que lles te­ña em­pan­ta­na­dos co IBI e a ETEA?

—O que fi­xen é dar­lle ca­ri­ño, abrir as por­tas e pre­su­mir de al­cal­de e de ci­da­de. So­mos un­ha ins­ti­tu­ción se­ria e le­gal e tra­ba­lla­mos con to­das as ins­ti­tu­cións. O al­cal­de sem­pre te­rá as por­tas aber­tas des­ta Uni­ver­si­da­de, que A ce­sión dun­ha par­te da ETEA á Uni­ver­si­da­de por par­te de Zo­na Fran­ca pa­ra o Cam­pus do Mar de­pen­de do vis­to bo do pleno des­ta úl­ti­ma pre­si­di­do po­lo al­cal­de, Abel Ca­ba­lle­ro.

—O al­cal­de ale­ga pa­ra non dar luz ver­de, que a Xun­ta de­beu ce­de­lo di­rec­ta­men­te a Uni­ver­si­da­de e non a tra­vés da Zo­na Fran­ca.

—Xa o pe­di­mos á Xun­ta no 2012, pe­ro non pui­do ser, ha­bía pro­ble­mas téc­ni­cos pa­ra a ce­sión di­rec­ta. ¿Cal é o pro­ble­ma? To­do é di­ñei­ro pú­bli­co. Po­do en­ten­der que o al­cal­de pi­da ex­pli­ca­cións á Xun­ta so­bre por que non o ce­deu di­rec­ta­men­te, pe­ro eu xa o pe­dín. A Uni­ver­si­da­de tra­ba­lla con to­dos os axen­tes e a Zo­na Fran­ca se in­te­grou en moi­tos pro­xec­tos de Cam­pus do Mar.

—¿Pó­den­se per­der fon­dos por non ter a ETEA?

—Pe­di­mos fon­dos. Se non te­mos se­de fí­si­ca te­mos que de­vol­ve­los ou fa­ce­lo nou­tro es­pa­zo fí­si­co e sen a ETEA se­gu­ra­men­te te­ría­mos que ir a ou­tro con­ce­llo, pe­ro eu que­ro fa­ce­lo en Vi­go. A ETEA non e só Cam­pus do Mar, é máis im­por­tan­te pa­ra a ci­da­de e se xo­ga máis que a Uni­ver­si­da­de.

—¿En que sen­ti­do?

—A tra­vés do Cam­pus do Mar se re­cu­pe­ra un­ha zo­na atrac­ti­va, se re­va­lo­ri­za o ba­rrio de Teis e as ex­pec­ta­ti­vas son in­ter­na­cio­nais co cam­pus ma­ri­ño, bio­tec­no­lo­xía azul, ex­plo­ra­ción dos fon­dos oceá­ni­cos... In­clu­so den­de o pun­to de vis­ta do turismo. As tec­no­lo­xías avan­za­das re­per­cu­ten no te­ci­do eco­nó­mi­co e na ima­xe dos pro­du­tos do mar.

—En­tón, ¿por que o pa­ra o al­cal­de?

—Non o en­ten­do. É un­ha equi­vo­ca­ción. Se se­gue así, pa­sa­rá a his­to­ria por im­pe­dir que o Cam­pus do Mar vaia a ETEA. Non é in­com­pa­ti­ble fa­cer una crí­ti­ca le­xi­ti­ma con se­guir o pro­ce­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.