As ru­tas do en­con­tro coa his­to­ria

La Voz de Galicia (Ourense) - - Constantes Vitales -

Dúas das ru­tas de pe­re­gri­na­ción que re­ma­tan en San­tia­go pa­san in­te­gra­men­te po­la pro­vin­cia de A Co­ru­ña. Trá­ta­se do Ca­mi­ño In­glés, con pun­tos de par­ti­da en Fe­rrol, a ci­da­de her­cu­li­na e nas bis­ba­rras de Mu­ros e Noia e o de Fis­te­rra-Mu­xía, que sae de Com­pos­te­la pa­ra re­ma­tar o seu per­co­rri­do no san­tua­rio da Vir­xe da Bar­ca ou no faro de Fis­te­rra. Es­te tra­xec­to dis­co­rre, entre ou­tros lu­ga­res, po­lo mu­ni­ci­pio de Ma­za­ri­cos e nos úl­ti­mos tem­pos ex­pe­ri­men­tou un im­por­tan­te au­xe.

Trá­ta­se duns Ca­mi­ños de en­con­tro, me­di­ta­ción ar­te e his­to­ria pa­ra per­co­rrer os pa­sos que xa an­da­ron mi­llei­ros de pe­re­gri­nos ao lon­go dos sécu­los. Es­te ano xa se su­per­ou a che­ga­da de pe­re­gri­nos do 2010, con mais de 272.000 ata o mo­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.