To­do un re­fe­ren­te da cons­tru­ción na­val

La Voz de Galicia (Ourense) - - Constantes Vitales -

Na zo­na de Fe­rrol­te­rra, ao nor­te da pro­vin­cia, én­tra­se de cheo nun lu­gar re­fe­ren­te da cons­tru­ción na­val, pe­ro ta­mén des­ta­ca o mo­der­nis­mo dos seus edi­fi­cios e as es­pec­ta­cu­la­res praias, que si­túan a es­te lu­gar co­mo un dos me­llo­res des­ti­nos de surf do mun­do.

Fe­rrol­te­rra con­ta, ade­mais, co acan­ti­la­do máis al­to da Eu­ro­pa con­ti­nen­tal, os can­tís de Or­te­gal e a Ga­ri­ta de Her­bei­ra. En ple­na se­rra da Ca­pe­la­da ató­pa­se San­to An­dré de Tei­xi­do e no in­te­rior do te­rri­to­rio es­tá o bos­que atlán­ti­co cos­tei­ro máis im­por­tan­te de Eu­ro­pa: As Fra­gas do Eu­me.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.