Un te­rri­to­rio do que pro­ce­den al­gúns dos máis afa­ma­dos pro­du­tos galegos

La Voz de Galicia (Ourense) - - Constantes Vitales -

O xeo­des­tino Te­rras de San­tia­go es­tá pre­si­di­do po­la be­le­za e a his­to­ria dun­ha ci­da­de re­co­ñe­ci­da co­mo pa­tri­mo­nio cul­tu­ral da hu­ma­ni­da­de. A ca­te­dral com­pos­te­lá é un dos mo­nu­men­tos máis va­lo­ra­dos do mun­do, así co­mo a pra­za do Obra­doi­ro. A zo­na ve­lla da ca­pi­tal ga­le­ga é un lu­gar no que se con­ser­va a esen­cia fun­da­cio­nal de San­tia­go na que me­re­ce a pe­na ca­mi­ñar po­las súas rúas. A es­tes atrac­ti­vos his­tó­ri­cos en­gá­den­se ou­tros no­vos, co­mo a ci­da­de da cul­tu­ra. Pe­ro, ao mes­mo tem­po, das Te­rras de Com­pos­te­la pro­ce­den al­gúns dos máis afa­ma­dos pro­du­tos galegos.

Os pe­men­tos de Pa­drón, o quei­xo de Ar­zúa, os me­lin­dres de Me­li­de ou os vi­ños e as au­gar­den­tes de Ve­dra hai moi­to tem­po que tras­pa­sa­ron as fron­tei­ras da co­mu­ni­da­de e ad­qui­ri­ron un gran re­co­ñe­ce­men­to por par­te dos con­su­mi­do­res.

Ou­tros ele­men­tos

Nos arre­do­res de Com­pos­te­la hai ele­men­tos de gran in­tere­se, co­mo o mosteiro de San­ta Ma­ría de So­bra­do, a pon­te de Gun­dián, en Ve­dra, ou a igre­xa de Pá­ra­mo, no Val do Du­bra, ou a pre­rro­má­ni­ca de San­to An­to­lín.

Ta­mén ca­be des­ta­car os dol­mens do Forno dos Mou­ros e o cas­tro da Gra­ña, en To­ques, ou o de Ca­ba­lei­ros e os de Cur­tis. De igual xei­to me­re­ce un­ha men­ción a ca­sa mu­seo de Ro­sa­lía de Cas­tro, fun­da­do­ra da li­te­ra­tu­ra ga­le­ga con­tem­po­rá­nea, que se ato­pa en Pa­drón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.