ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Au­ga con áci­do car­bó­ni­co que se soe mes­tu­rar con be­bi­das al­cohó­li­cas. Nor­mas xu­rí­di­cas. 2 O Ou­tro Mun­do. De­mos­tra­ti­vo fe­mi­nino sin­gu­lar. 3 Ca­pi­tal do Pe­rú. Es­ti­mar moi­to. 4 De­van­cei­ros. Uten­si­lio on­de se pon a ma­za­ro­ca pa­ra fiar. 5 Ma­mí­fe­ro bó­vi­do pro­pio do Tí­bet. Es­ti­lo de can­to, ou máis ben de re­ci­ta­do con acom­pa­ña­men­to mu­si­cal. 6 Ar­ti­go mas­cu­lino. Rin­cha, chía, fai cer­to ruí­do de ro­za­men­to. Con­xun­ción. 7 Re­ga­lar. Aquí máis ou me­nos. 8 Par­te do tron­co dun­ha plan­ta que que­da na te­rra ao cor­ta­la. Asun­to, ar­gu­men­to. 9 Plan­ta um­be­lí­fe­ra aro­má­ti­ca. Re­zar. 10 Pe­queno mo­ve­men­to mus­cu­lar in­vo­lun­ta­rio e re­pe­ti­do. Ma­mí­fe­ro plan­tí­gra­do. 11 Lim­pa os mo­cos. Pe­río­dos de tem­po.

VERTICAIS 1 Sa­lou­co, so­te­lo, xe­mi­do. Fa­lan­do moi mo­der­na­men­te, pro­ba do vi­ño. 2 Froi­to de ca­gu­ña moi oleo­so. Pa­rro­quia de Cer­van­tes on­de es­tá Pior­ne­do. 3 Di­se do ti­po de estado ou de go­berno que se fun­da­men­ta na so­be­ra­nía po­pu­lar. 4 Su­mo sa­cer­do­te xu­deu dos tem­pos de Cris­to. Deus gre­go do amor se­xual. Pre­po­si­ción. 5 Pun­to car­di­nal. 6 Pe­le­xar. Be­ce­rro xa cria­do. Ar­ti­go fe­mi­nino. 7 Mur­cha­ron, con­su­mí­ron­se, per­de­ron vi­gor ou lou­za­nía. 8 Illa de Uli­ses. Li­bro, ter­cei­ra ca­vi­da­de do es­tó­ma­go dos ru­mi­nan­tes. 9 Es­pe­cie de pon­che me­xi­cano. Ob­xec­tos en for­ma de co­roa cir­cu­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.