EN­TRE­VIS­TAS CON LOS HAS­TA AHO­RA ÚNI­COS CAN­DI­DA­TOS A LA SE­CRE­TA­RÍA GE­NE­RAL DEL PS­deG

La Voz de Galicia (Ourense) - - Portada -

Á fa­lla de 36 días pa­ra o re­ma­te da pre­sen­ta­ción de can­di­da­tos ás pri­ma­rias, La Voz en­tre­vis­ta aos, por ago­ra, tres as­pi­ran­tes. 1. Con­si­dé­ra­se can­di­da­to san­chis­ta? 2. Pen­sa que po­de­ría che­gar a fu­sio­nar a súa can­di­da­tu­ra con ou­tra? 3. Es­tá aber­to a un de­ba­te cos ou­tros as­pi­ran­tes? 4. Con­si­de­ra que ha­be­rá máis can­di­da­tos?

5. Que cree que ten que fa­cer pa­ra re­xe­ne­rar o PS­deG?

6. Es­tá dis­pos­to a pac­tar coas ma­reas nos con­ce­llos ou na Xun­ta se fo­ra ne­ce­sa­rio? 7. Co­mo cre que hai que re­cu­pe­rar o vo­to fu­xi­do ás ma­reas? 8. Que di­ría da si­tua­ción ac­tual do PS­deG? 9. Co­rre o par­ti­do o pe­ri­go de des­apa­re­cer?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.