ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Mo­les­tei­nos, xi­rin­guei­nos. 2 Grandes ár­bo­res ca­du­ci­fo­lias que abun­dan no Cou­rel e nou­tras se­rras orien­tais de Galicia. Son re­flec­ti­do por un obstáculo. 3 Ar­ti­go mas­cu­lino. Arre­ba­ta­ron, co­lle­ron ou qui­ta­ron con ra­pi­dez ou cer­ta vio­len­cia.

4 Sím­bo­lo do ga­lio. Pre­fi­xo que ex­pre­sa a idea de ai­re ou avia­ción. Pun­to car­di­nal. 5 No­me ára­be de Deus. Cidade do es­ta­do de Ne­va­da que foi un­ha das grandes ca­pi­tais mun­diais do xo­go.

6 Fi­llo dos mes­mos pais. De­bai­xo de. 7 Sím­bo­lo do flúor. Gran río de Áfri­ca. Sím­bo­lo do ura­nio. 8 Bá­ten­se pa­ra fa­cer tor­ti­llas. La­brar a te­rra. 9 Ar­te de pes­ca ta­mén cha­ma­da raei­ra que se usa pa­ra co­ller raias, la­gos­tas e cen­to­las. Pai do pai ou da mai. 10 Sím­bo­lo do alu­mi­nio. Des­te xei­to. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa.

VERTICAIS 1 As­fi­xia, es­ga­na. No ex­te­rior. 2 Ca­ti­va, ruín. Na­quel si­tio. Te­rra bai­xa en­tre mon­ta­ñas. 3 Es­coi­tar. No­me de va­rias pa­rro­quias ga­le­gas, en­tre elas un­ha que se ape­li­da “da Con­de­sa” e é un­ha das pou­cas “en­ti­da­des lo­cais me­no­res” re­co­ñe­ci­das ofi­cial­men­te en Galicia. 4 Xe­me, quéi­xa­se. In­sec­to abun­dan­tí­si­mo da or­de dos díp­te­ros. 5 Agar­dan. Cam­pión. 6 Sím­bo­lo do io­do. Dis­cur­so des­ti­na­do a in­fun­dir ar­dor e en­tu­sias­mo. Un. 7 Em­pe­ra­dor ro­mano de moi ma­la fa­ma. Con­xun­ción dis­tri­bu­ti­va. 8 Que ten o in­te­rior ba­lei­ro. Ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. Saú­do ro­mano. 9 Ga­na de dur­mir. Con­ce­llo ofi­cial­men­te in­cluí­do na du­bi­do­sa co­mar­ca cha­ma­da “ma­ri­ña Oc­ci­den­tal”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.