As Xo­ci­vi­ga fan un per­co­rri­do po­lo exi­lio e a emi­gra­ción

A mostra «Re­tra­tos do­cu­men­ta­dos», de Jo­sé Luis Aba­lo, in­clúe ima­xes de ga­le­guis­tas his­tó­ri­cos

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

As Xo­ci­vi­ga co­me­za­ron on­te as súas ac­ti­vi­da­des, lo­go do pa­se es­pe­cial de ho­me­na­xe a Fer­nan­do Rey do do­min­go, e fi­xé­ronno coa inau­gu­ra­ción da mostra «Re­tra­tos do­cu­men­ta­dos», de Jo­sé Luis Aba­lo. Co­mi­sa­ria­da por Xo­sé En­ri­que Acu­ña, a ex­po­si­ción amo­sa un­ha se­lec­ción do tra­ba­llo rea­li­za­do por Aba­lo na súa co­la­bo­ra­ción cos do­cu­men­tais que reali­zou Xan Lei­ra so­bre per­soei­ros ga­le­gos e exi­lia­dos. Na mostra fi­gu­ran 25 ima­xes e no ca­tá­lo­go apa­re­cen os 58 per­soei­ros que fo­ron se­lec­cio­na­dos pa­ra «Re­tra­tos do­cu­men­ta­dos». Xun­to a Aba­lo e Acu­ña par­ti­ci­pa­ron na inau­gu­ra­ción do pro­xec­to, crea­do ex­pre­sa­men­te pa­ra as Xo­ci­vi­ga, o se­cre­ta­rio xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, Va­len­tín Gar­cía, e o al­cal­de do Car­ba­lli­ño, Fran­cis­co Fu­me­ga. Na ex­po­si­ción que se po­de­rá ver du­ran­te as Xor­na­das fi­gu­ran per­soei­ros que mar­ca­ron a his­to­ria da cul­tu­ra ga­le­ga no pa­sa­do sécu­lo. En­tre ou­tros fi­gu­ran Isaac Díaz Par­do, Xo­sé Nei­ra Vi­las, Xai­me Illa Cou­to, Fer­nán­dez del Rie­go, Lois To­bío, Ave­lino Pou­sa Antelo, An­tón Fra­guas e Te­re­sa Cas­te­lao. Va­len­tín Gar­cía sa­lien­tou a im­por­tan­cia dos per­soei­ros in­clui­dos na mes­ma e o seu pa­pel na cul­tu­ra, na lin­gua e na ac­ti­vi­da­de da Galicia ex­te­rior e Aba­lo re­fe­riu­se ao pri­vi­le­xio que su­pu­xo pa­ra el tra­ba­llar coa xen­te á que re­tra­tou.

Ma­ri­ño e pro­xec­cións

A xor­na­da de ho­xe in­clúe a pre­sen­ta­ción do libro so­bre a ac­triz Mer­ce­des Ma­ri­ño e o pa­se de «Lo­cas de ale­gría», «Con­tan­do a Car­los Casares», «Abel Sán­chez» e «Un ho­me cha­ma­do Ove».

Jo­sé Luis Aba­lo, Fran­cis­co Fu­me­ga e Va­len­tín Gar­cía na inau­gu­ra­ción da ex­po­si­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.