RESUMO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán -

Des­pois de moi­tos anos fó­ra, un ve­llo ma­ri­ñei­ro vol­ve a Ga­li­cia, con pa­sa­por­te dun país po­de­ro­so, pa­ra es­mo­re­cer no pe­queno cuar­to de va­soi­ras dun pa­zo de in­te­rior, lon­xe do mar. Os seus días pa­san na vi­xi­lia per­ma­nen­te da úni­ca ár­bo­re do xar­dín, que al­bis­ca men­tres bo­ta ho­ras sen­ta­do nun­ha butaca ollan­do po­la xa­ne­la. O an­cián afir­ma que mo­rre­rá can­do a de­rra­dei­ra fo­lla de­se car­ba­llo to­que o chan. Así llo pro­me­te­ron.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.