ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Muí­ños de au­ga de ro­di­cio ver­ti­cal. Do­cu­men­tos no­ta­riais ou de fe pú­bli­ca. 2 Aber­tu­ra po­la que se des­vía ou tor­na a au­ga dun rego pa­ra ou­tro. Ba­tra­cio. 3 An­ti­ga ci­da­de cal­dea. Mi­ra­ba. Cin­cuen­ta. 4 Al­tar. Do re­vés, qui­tá­deo. 5 La­ta, lis­tón ou pon­tón del­ga­do que ter­ma das te­llas dun te­lla­do. Fo­rro in­te­rior da plan­ta do cal­za­do. 6 Mes de primavera e ve­rán. Ga­na de dur­mir. 7 Co­lo­quial­men­te, pe­ne. Co­mi­da de con­sis­ten­cia cal­do­sa con al­gun­ha cou­sa só­li­da. 8 Ob­xec­to en for­ma de co­roa cir­cu­lar. Ti­ña tal con­di­ción. Cheo de saú­de. 9 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Ces­to gran­de e fle­xi­ble. Se­gun­da no­ta mu­si­cal. 10 Ór­ga­nos do voo. Ten por cer­to. Acos­tu­ma, ave­za. 11 Quí­too. Pa­rro­quia do con­ce­llo de Olei­ros.

VERTICAIS 1 Tratar de tu ou ti. Co­mi­da de cu­ller con­sis­ten­te en fariña co­ci­da con au­ga que tra­di­cio­nal­men­te ser­vía de al­mor­zo.

2 Emen­dar, rec­ti­fi­car. Si­glas co­mer­ciais. 3 Ter­mi­na­ción de in­fi­ni­ti­vo. Aper­tos, di­fi­cul­ta­des. Sím­bo­lo do car­bono. 4 Do­ce me­ses. Fi­llo no­vo da ove­lla. Son re­flec­ti­do. 5 Es­tam­pa de fran­queo pos­tal. Ar­te­sán que fai va­si­llas de ba­rro. 6 For­ma dia­lec­tal do pro­no­me mas­cu­lino de ter­cei­ra per­soa. Be­rro pa­ra fa­cer an­dar as bes­tas. 7 Ave­ños de la­bran­za. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino. Cin­cuen­ta. 8 Ma­chos das eguas. Pro­xe­ni­to­ra. 9 Sím­bo­lo da tes­la. Xes­tos, ade­máns, si­nais. Cuar­ta no­ta mu­si­cal. 10 Ai­re. En­con­tra­ran. 11 Pre­be, mo­llo. Sa­turno ten va­rios (...) ao re­dor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.