RE­SU­MO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán -

Tras to­da a vi­da no exi­lio, un ma­ri­ñei­ro no­na­xe­na­rio es­mo­re­ce no pe­queno cuar­to de va­soi­ras dun pa­zo do in­te­rior de Ga­li­cia, lon­xe do mar e cun se­gre­do que con­tar. A en­tre­vis­ta­do­ra do an­cián, un­ha aza­fa­ta di­vor­cia­da que vi­ve se­pa­ra­da do seu fi­llo, vol­ve tar­de á súa ca­sa da Guar­da, frus­tra­da po­la fu­ti­li­da­de do seu pri­mei­ro en­con­tro co an­cián. Des­pois de fa­lar co seu ex­ma­ri­do re­ci­be a cha­ma­da da súa pro­fe­so­ra de es­cri­ta, que lle con­fir­ma que o ma­ri­ñei­ro a es­co­lleu pa­ra es­cri­bir as súas me­mo­rias.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.