La edi­la de Rian­xo que denunció por abu­so se­xual al ex al­cal­de, in­sul­ta­da en las re­des so­cia­les

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

Des­de que se hi­cie­ra pú­bli­ca la de­nun­cia por abu­sos se­xua­les que pre­sen­tó con­tra su tío po­lí­ti­co, el exal­cal­de de Pon­te­ce­su­res Luis Ál­va­rez An­guei­ra, la con­ce­ja­la del BNG de Rian­xo Ha­dria­na Or­dó­ñez ha re­ci­bi­do mul­ti­tud de men­sa­jes de apoyo, pe­ro tam­bién in­sul­tos y ata­ques a tra­vés de las re­des so­cia­les. Mien­tras va­lo­ra si to­ma al­gún ti­po de me­di­da con­tra los au­to­res de ese ti­po de tex­tos, el BNG rian­xei­ro ha emi­ti­do un co­mu­ni­ca­do brin­dán­do­le su res­pal­do: «Fa­ce­mos no­sas to­das as di­fi­cul­ta­des e to­da a dor que pa­ra Ha­dria­na su­pu­xo ter to­ma­do es­ta decisión». Y de­fien­de su de­ter­mi­na­ción pa­ra de­nun­ciar: «Va­lo­ra­mos a va­len­tía dun­ha decisión que en­fron­ta ac­ti­tu­des so­ciais cóm­pli­ces que op­tan por ocul­tar gra­ves agre­sións con­tra ne­nas e ne­nos».

So­bre los ata­ques en las re­des, Or­dó­ñez ex­pli­ca que va­lo­ra­rá con los abo­ga­dos si to­ma al­gún ti­po de me­di­da, aun­que ma­ti­za que en lo que es­tá cen­tra­da es en el pro­ce­so ju­di­cial ini­cia­do a raíz de la de­nun­cia por abu­sos cuan­do era me­nor de edad. Re­co­no­ce que «é moi des­agra­da­ble es­per­tar to­das as ma­ñás con esas men­sa­xes», pe­ro des­ta­ca las mues­tras de apoyo que ha re­ci­bi­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.