Un ga­fu­me en­fer­mi­zo

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Ney­mar pa­re­ce que xa. Ou se­me­lla que es­tá a pi­ques. Cris­tiano Ronaldo di­xo que es­ta­ba far­to e fi­xo un ama­go de fu­xi­da. Que, tris­te­men­te, non cum­pri­rá. Aín­da que o cer­to é que con eles ta­mén po­dían ir­se ou­tros. In­cluí­dos moi­tos de­vo­tos pa­trios de es­cu­do e es­tre­la en pei­to en pei­to. Co am­pa­ro dos equi­pos, dos moi­tos me­dios de co­mu­ni­ca­ción (que ta­mén), dos di­fe­ren­tes go­ber­nos que sem­pre fo­ron co­var­des e co des­lei­xo dos afec­cio­na­dos, o fút­bol nes­te país foi­se con­ver­ten­do nun­ha bur­la. E nun in­sul­to pa­ra cal­que­ra ci­da­dán. O peor é que to­do apa­ren­ta a que a des­fei­ta se se­gui­rá con­su­man­do. Por iso non nos vi­ría mal so­me­ter­nos to­dos a un pro­ce­so de aseo. Uns máis que ou­tros, pe­ro un aseo co­lec­ti­vo. Pa­ra que es­te chei­ro a fút­bol po­dre se nos des­pe­xe do cor­po e poi­da­mos vol­ver acu­dir aos te­rreos de xo­go cun re­cen­do máis san e, qui­zais, un pou­co máis pra­cen­tei­ro. MA­NUEL I. NANÍN.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.