Alz­héi­mer

La Voz de Galicia (Ourense) - - El Tiempo - Cristina Pa­to Ar­tis­ta e edu­ca­do­ra

Oe­qui­po do neu­ro­cien­tí­fi­co Ken Ko­sik des­cu­briu o xe­ne que dis­pa­ra o ini­cio pre­coz de alz­héi­mer nun­ha re­xión de An­tio­quía, Co­lom­bia. Des­pois de anos de in­ves­ti­ga­ción por par­te do neu­ró­lo­go lo­cal Francisco Lo­pe­ra, o pro­fe­sor Ko­sik pú­xo­se en con­tac­to con el pa­ra com­pro­bar que o fei­to de que a mei­ran­de par­te da po­boa­ción de­sa zo­na su­fri­ra alz­héi­mer tem­pe­rán era por un­ha mu­ta­ción xe­né­ti­ca que se po­de tra­zar a un de­van­cei­ro co­mún de hai máis de 375 anos (pro­ba­ble­men­te un con­quis­ta­dor es­pa­ñol). Es­te des­cu­bri­men­to, que deu a vol­ta ao mun­do e que con­ver­teu esa re­xión na ca­pi­tal da in­ves­ti­ga­ción do alz­héi­mer, mos­tra un­ha reali­da­de des­ga­rra­do­ra: en An­tio­quía máis de 5.000 per­soas por­tan esa mu­ta­ción xe­né­ti­ca, e sa­ben con cer­te­za que, an­tes da súa quin­ta dé­ca­da de vi­da, o alz­héi­mer le­va­ráos rá­pi­do e sen pre­gun­tar.

Co­me­cei a tra­ba­llar con Ko­sik hai dous anos, no deseño dun­ha cla­se pi­lo­to que ini­cia­re­mos a pró­xi­ma se­ma­na na Uni­ver­si­da­de de Ca­li­for­nia en San­ta Bar­ba­ra. Cen­tra­ré­mo­nos na edu­ca­ción in­ter­dis­ci­pli­nar uti­li­zan­do a per­da da me­mo­ria co­mo me­tá­fo­ra da reali­da­de na que vi­vi­mos: per­da da me­mo­ria cul­tu­ral e per­soal a tra­vés da neu­ro­cien­cia, da an­tro­po­lo­xía e das ar­tes. Ver a súa cu­rio­si­da­de po­lo meu xei­to de en­ten­der o po­der das ar­tes na edu­ca­ción e o po­ten­cial das ar­tes na di­vul­ga­ción dun­ha en­fer­mi­da­de que é xa un­ha reali­da­de co­tiá foi to­do un aci­ca­te nun mo­men­to crí­ti­co da mi­ña ca­rrei­ra.

Pe­ro é a fi­lan­tro­pía a que fai po­si­ble es­te pro­xec­to, e tris­te­men­te a fal­ta de in­cen­ti­vos pa­ra a fi­lan­tro­pía des­te la­do do Atlán­ti­co é o que non nos dei­xa go­zar do ver­da­dei­ro po­der dos no­sos in­ves­ti­ga­do­res e crea­do­res, dei­xan­do así un oco de so­ños im­po­si­bles de ser so­ña­dos. Al­gu­nos me­ses des­pués del pri­mer con­tac­to, Men­chu La­mas (Vi­go, 1954) me re­ci­be en el es­tu­dio que com­par­te con su ma­ri­do, el tam­bién ar­tis­ta An­tón Pa­ti­ño. Allí, en me­dio de lien­zos y ba­jo el sin­gu­lar olor quí­mi­co que com­par­ten la ma­yo­ría de los ta­lle­res de los ar­tis­tas, po­ne­mos en du­da que cual­quier tiem­po pa­sa­do fue­ra me­jor, aun­que los su­yos fue­ron muy di­ver­ti­dos.

—¿Có­mo era de pe­que­ña?

—Bas­tan­te re­bel­de, de­cían. Es que mis pa­dres emi­gra­ron a Ve­ne­zue­la y me lle­va­ron con ellos. Cuan­do vol­ví, con 8 años, la adap­ta­ción fue bas­tan­te du­ra. Por eso vi­ne un po­co sal­va­je.

—Us­ted tu­vo un por­ta­go­nis­mo notable en aque­llos años tan efer­ves­cen­tes de la mo­vi­da...

—In­clu­so an­tes. An­tón y yo es­tu­diá­ba­mos en Madrid y allí te­nía­mos una es­tre­cha re­la­ción con otros ga­lle­gos que es­ta­ban tam­bién es­tu­dian­do allí: Jo­si­to Pe­rei­ro, Ma­nuel Ri­vas, Su­so Igle­sias, Lois Pe­rei­ro, cla­ro. Te­nía­mos una in­quie­tud cul­tu­ral y, cuan­do ve­nía­mos aquí, a Vi­go, pues te­nía­mos a otra gen­te: Reixa, Pe­xe­guei­ro, Al­ber­to Aven­da­ño, Qui­que Ma­cías, Ju­lián Hernández... Has­ta que aca­ba­mos de es­tu­diar man­te­nía­mos las dos re­la­cio­nes.

—Los bue­nos tiem­pos...

—Sí, me acuer­do de una ma­ni­fes­ta­ción en San­tia­go muy di­ver­ti­da. Hi­ci­mos una pan­car­ta ro­ja es­cri­ta en ru­so. Pe­ro no­so­tros no sa­bía­mos ru­so. An­tón ha­bía La Internacional

PIN­TO & CHIN­TO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.