Ano­va se po­si­cio­na a fa­vor del cha­vis­mo y acu­sa a la opo­si­ción de «re­cu­rrir á vio­len­cia»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Internacional -

Ano­va, que for­ma par­te de En Ma­rea, se po­si­cio­nó ayer a fa­vor del cha­vis­mo y ata­ca a la opo­si­ción acu­sán­do­la de «es­tar ao ser­vi­cio da oli­gar­quía e re­cu­rrir á vio­len­cia e a sa­bo­ta­xe» con­tra el ré­gi­men de Ma­du­ro, a pe­sar de que la prác­ti­ca to­ta­li­dad de los más de cien muer­tos que se con­ta­bi­li­zan en las pro­tes­tas son per­so­nas des­ar­ma­das ase­si­na­das por las fuer­zas de se­gu­ri­dad o los co­lec­ti­vos pa­ra­mi­li­ta­res.

Ano­va, en lí­nea con otros par­ti­dos ra­di­ca­les, sos­tie­ne que la opo­si­ción ve­ne­zo­la­na «in­ten­ta des­le­xi­ti­mar elec­cións lim­pas co aplau­so dos Es­ta­dos Uni­dos, Eu­ro­pa e Es­pa­ña, con­tan­do cos mes­mos apoios das for­zas e cor­po­ra­cións mul­ti­na­cio­nais que en­che­ron La­ti­noa­mé­ri­ca de di­ta­du­ras mi­li­ta­res e go­ber­nos fas­cis­tas».

Es­ta es­ci­sión del BNG se re­co­no­ce «sen pe­ros, alia­da da in­de­pen­den­cia ve­ne­zo­la­na, da súa so­be­ra­nía na­cio­nal e, co­ma non po­día ser dou­tra for­ma, da uni­da­de po­pu­lar re­vo­lu­cio­na­ria. Por­que nós so­mos, co­mo a re­vo­lu­ción bo­li­va­ria­na é, an­ti­im­pe­ria­lis­tas».

Ade­más, el por­tal Voz­pó­pu­li pu­bli­có ayer que la par­la­men­ta­ria de Po­de­mos Magda Ba­raho­na par­ti­ci­pó en un ac­to de apo­yo a la Cons­ti­tu­yen­te en el con­su­la­do de Ve­ne­zue­la en Vi­go el pa­sa­do 31 de ju­lio.

K. HUES­CA EFE

Ayer, me­dio cen­te­nar de per­so­nas con­vo­ca­das por co­lec­ti­vos de ul­tra­iz­quier­da se ma­ni­fes­ta­ron a fa­vor de Ma­du­ro en Ma­drid.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.