ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Pra­do ou mon­te con her­ba on­de pa­cen os ani­mais. Cen. 2 Au­xi­liar, axu­dar. Gran río de Ita­lia. 3 Cer­ta fe­rra­men­ta. Áto­mo ou gru­po de áto­mos con car­ga po­si­ti­va ou ne­ga­ti­va. Ór­gano que nos en­vol­ve. 4 Cer­tos cans de pre­sa. Desafío. 5 Ca­sa de (...), Di­nas­tía real ára­be que pro­mo­ve o wah­ha­bis­mo. Ca­sas gran­des de fi­dal­gos. 6 Con­xun­ción. Fe­rra­men­ta ma­nual pa­ra cor­tar a her­ba nos pra­dos. Ar­ti­go mas­cu­lino. 7 Fe­mia do can. Sím­bo­lo da to­ne­la­da. 8 Con­xun­ción com­pa­ra­ti­va. De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino plu­ral. 9 Dei­ca. Asal­to, agre­sión.

10 Ave ga­li­ná­cea moi gran­de, de ori­xe ame­ri­ca­na. Quei­ma, abra­sa. 11 Pre­po­si­ción. Saú­do ro­mano. Co­mer á noi­te.

12 De­pra­va­ción, co­rrup­ción dos cos­tu­mes. Con­trac­ción de dúas for­mas pro­no­mi­nais.

VERTICAIS 1 En­gu­li­se. Cas­trar. 2 Si­len­cia, non dei­xa fa­lar. Pro­ba. Con­xun­ción. 3 Sen­llei­ro. Lí­qui­do esen­cial pa­ra a vi­da. Ga­ran­tía que se pre­sen­ta por ou­tro. 4 Con­cep­to cris­tián que im­pli­ca a uni­ci­da­de de Deus en tres per­soas. Mí­lla­ra. 5 Deus gre­go do amor. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e de­mos­tra­ti­vo fe­mi­nino. Pre­fi­xo que ex­pre­sa a idea de “foi e non é xa”. 6 Moe­da xa­po­ne­sa. Pe­que­na pa que usan os al­ba­neis. Ar­ti­go mas­cu­lino. 7 Con­soan­te do­bre. Doen­za cu­tá­nea con­ta­xio­sa. As tres pri­mei­ras le­tras do al­fa­be­to la­tino. 8 Pun­to car­di­nal. Par­te dun me­ca­nis­mo. De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino sin­gu­lar. 9 Pe­que­na bol­sa in­te­gra­da nun­ha pe­za de rou­pa. Fa­mo­sa pra­za de San­tia­go on­de se de­beu ce­le­brar un­ha fei­ra de gan­do bo­vino. 10 Xi­gan­te, ti­tán. Agra se­men­ta­da a pan.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.