A me­mo­ria dos avós

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Hai anos, can­do vi­vía en Ma­drid, co­llen­do o avión pa­ra Ga­li­cia no ae­ro­por­to de Ba­ra­jas oco­rréu­se­me pre­gun­tar ao ta­xis­ta po­lo no­me dos lu­ga­res que ia­mos dei­xan­do atrás. O ho­me ollou pa­ra min ao tra­vés do es­pe­llo re­tro­vi­sor sen en­ten­der moi ben a pre­gun­ta. Eu ex­pli­quei­lle, por fa­lar, que en Ga­li­cia ca­da re­can­to da pai­sa­xe, ca­da vol­ta do ca­mi­ño, ca­da lu­ga­ri­ño, ca­da ca­si­ña ou cu­rrun­cho ti­ñan no­me, ás ve­ces in­clu­so máis de un, e que­ría sa­ber co­mo lle di­cían á pai­sa­xe aque­la. O ta­xis­ta vol­veu ollar po­lo es­pe­llo e, cheo de ra­zón, es­pe­tou­me: «Aquí a to­do le de­ci­mos igual, el pá­ra­mo».

Se­gu­ra­men­te non é así, pe­ro da­que­la eu lem­brei can­do saia­mos a pa­sear o meu ir­mán e mais eu co meu avó nas tar­des dos sá­ba­dos e pa­ra­ba­mos na pon­te da Caei­ra en Pon­te­ve­dra, e o ve­llo po­ñía­se a ollar a pai­sa­xe e a re­ci­tar os no­mes de ca­da lu­gar que da­ba a vis­ta: as Co­rren­tes, o Burgo Gran­de, o Burgo Pe­queno, as Cor­ba­cei­ras, a Mou­rei­ra, Al­ba, Mon­te­po­rrei­ro, a Fra­cha alá no al­to, Mon­te­ce­lo, as Xun­quei­ras, a Se­ca de Abai­xo, O Bo­rrón… e non pa­ra­ba. No lu­gar on­de vi­vo, en ape­nas mil me­tros ca­dra­dos de te­rra, hai seis no­mes dis­tin­tos de lei­ras e cuar­ti­llos: a mi­cro­to­po­ni­mia, cu­xa me­mo­ria es­ta­mos per­den­do e que Filgueira Val­ver­de che­gou cal­cu­lar en ca­se tres mi­llóns de re­fe­ren­cias.

A den­si­da­de de en­ti­da­des de po­boa­ción en Ga­li­cia dá 50 to­pó­ni­mos por qui­ló­me­tro ca­dra­do. Ca­da re­can­to, ca­da pe­que­na ou me­dia­na en­cos­ta, ca­da re­vi­ra­vol­ta ou pa­ra­da te­ñen no­me. E to­das sig­ni­fi­can al­go. To­das te­ñen me­mo­ria. O No­men­clá­tor do ano 2013 re­xis­tra 41.409 no­mes de lu­gar, que son máis da me­ta­de dos de Es­pa­ña (61.707 to­pó­ni­mos en to­do o Es­ta­do, se­gun­do o INE no 2015), e bas­tan­te máis ca to­do Por­tu­gal (26.797). Re­fí­ro­me ex­clu­si­va­men­te a no­mes de en­ti­da­des de po­boa­ción. Non fa­la­mos da mi­cro­to­po­ni­mia: fon­tes, ca­mi­ños, to­xei­ras, anacos no mon­te, lei­ras, cor­ti­ñas, va­los, por­tas e por­te­los. A pai­sa­xe mais hu­ma­ni­za­da e tra­ba­lla­da do mun­do, se­gun­do pa­la­bras de Otero Pe­dra­yo. A me­mo­ria dos avós.

O se­mi­na­rio de To­po­ni­mia da Real Aca­de­mia Galega vén tra­ba­llan­do den­de hai anos na re­co­llei­ta de to­da es­ta in­for­ma­ción que por un­ha ban­da é a me­mo­ria de nós (da no­sa his­to­ria, da no­sa eco­no­mía tra­di­cio­nal, da no­sa iden­ti­da­de co­lec­ti­va) e por ou­tra ban­da cons­ti­túe un­ha fe­rra­men­ta bá­si­ca pa­ra ope­rar no país: den­de a sa­ni­da­de pa­ra aten­der a po­boa­ción dis­per­sa á or­ga­ni­za­ción do te­rri­to­rio, aten­ción aos in­cen­dios fo­res­tais, in­fra­es­tru­tu­ra de ser­vi­zos, ex­plo­ta­ción da pro­pie­da­de, pla­ni­fi­ca­ción do me­dio am­bien­te, re­cur­sos tu­rís­ti­cos, pa­tri­mo­nio cul­tu­ral, et­cé­te­ra. E iso sen fa­lar da to­po­ni­mia do mar (ta­la­so­ni­mia), que multiplica a te­rres­tre. Sa­ber de nós, en de­fi­ni­ti­va, cons­cien­tes dun pa­tri­mo­nio que pou­cos po­bos te­ñen no mun­do e que po­de­mos es­tar a dei­xar mar­char, co­ma quen dei­xa que lle pa­se por ri­ba un­ha api­soa­do­ra.

El di­le­ma es ele­gir en­tre agua del gri­fo y agua mi­ne­ral na­tu­ral. La del gri­fo tie­ne to­das las ga­ran­tías y es mu­cho más ba­ra­ta que la mi­ne­ral na­tu­ral. En las plan­tas pa­ra po­ta­bi­li­zar el agua que se su­mi­nis­tra a las po­bla­cio­nes se ha­cen ri­gu­ro­sos con­tro­les de los prin­ci­pa­les pa­rá­me­tros, con el fin de te­ner la cer­te­za de que el agua que lle­ga a los con­su­mi­do­res es se­gu­ra. Los con­tro­les en la plan­ta se com­ple­men­tan con otros rea­li­za­dos en la red de su­mi­nis­tro, con el fin de ave­ri­guar si, en el re­co­rri­do del agua por las tuberías, se ha pro­du­ci­do al­gu­na con­ta­mi­na­ción. Es de­cir, el agua del gri­fo tie­ne un al­tí­si­mo gra­do de se­gu­ri­dad. Por lo tan­to, es una bue­na op­ción a con­si­de­rar en el di­le­ma agua del gri­fo-agua mi­ne­ral na­tu­ral.

La re­per­cu­sión en el am­bien­te del agua del gri­fo es mí­ni­ma. De­jan­do a un la­do el im­pac­to de la fa­bri­ca­ción de los en­va­ses en los que se dis­tri­bu­ye el agua mi­ne­ral na­tu­ral, la prin­ci­pal re­per­cu­sión en el am­bien­te es­tá en la dis­tri­bu­ción del agua mi­ne­ral na­tu­ral des­de el ma­nan­tial has­ta el con­su­mi­dor.

Por lo tan­to, a to­dos los ga­lle­gos y a los tu­ris­tas que nos vi­si­tan, les re­co­men­da­ría agua mi­ne­ral na­tu­ral ga­lle­ga. Ade­más de ser sa­bro­sa es la que me­nos re­per­cu­te en el am­bien­te, pues­to que el re­co­rri­do des­de el ma­nan­tial al con­su­mi­dor, es me­nor que otra que ven­ga de lu­ga­res dis­tan­tes de Ga­li­cia. Y, me­jor to­da­vía, agua del gri­fo ga­lle­ga, sa­bro­sa y ba­ra­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.