O si­len­cio de ám­bar dun­ha noi­te de ve­rán

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán -

O arre­cen­do a pol­bo do­mi­na­ba a fes­ta. Men­tres co­lo­ca­ba os xi­gan­tes­cos ba­fles no es­ce­na­rio pen­sa­ba no cam­bio de no­me que lles im­pu­xe­ran pa­ra fa­cer ver­be­nas no ve­rán. O glo­rio­so no­me do gru­po heavy —Zom­bies Zum­baos, en acró­ni­mo ZZ, de re­co­ñe­ci­da to­xi­ci­da­de—, tro­cá­ra­se na­quel ig­no­mi­nio­so Bri­sas do Mi­ño. Iso si, acep­tá­ran­lles que cal­que­ra de­les nal­gún mo­men­to da ac­tua­ción dese un chim­po des­de o al­to dun ba­fle. Mi­ra ti, ca­se co­mo non que­re a cou­sa, o sal­tim­ban­qui sem­pre caía en­ri­ba dun­ha gui­ta­rra, que que­da­ba es­na­qui­za­da. Is­to era o úni­co es­la­vón que os unía a un pa­sa­do len­da­rio. Le­vá­ba­se por ri­go­ro­so or­den de an­ti­güi­da­de.

Oam­bien­te ía­se quen­tan­do, aín­da que máis ben co arre­cen­do do chu­rras­co e da car­ne ao cal­dei­ro. Iso par­tía­lle o co­ra­zón. Era un sen­ti­men­tal, de ra­paz non per­día un­ha fes­ta cos seus pais. Ti­ña fa­me e moi­to sono. Ollou ao seu re­dor. Dian­te do es­ce­na­rio xo­ga­ban al­gún ne­nos. Un ne­gro tei­ma­ba en ven­der tos­ta­do­ras na co­la da pul­pei­ra.

Co­me­za­ron, co­ma sem­pre, con al­go de Juan Par­do e Los Pe­cos. Lim­pi­ños, sen im­pu­re­zas. Ocu­pa­do en me­nes­treis máis pro­vei­to­sos, o pú­bli­co non pres­ta­ba moi­ta aten­ción. Era o mo­men­to… Se­gui­ron cun re­per­to­rio máis atre­vi­do: Me­cano, al­go de Duncan Dhu… Ago­ra, ago­ra. Un­has chis­pi­ñas de Lo­qui­llo… Quie­to, pa­rao, que es­tá ollan­do pa­ra ei­quí o da co­mi­sión de fes­tas... «Pa­sooo do­bleee es­pa­ñoool!!!». O pú­bli­co, en­tre­ga­do e con­cen­tra­do no bai­le, era o mo­men­to da in­ter­po­la­ción: AN­XO LÓ­PEZ GÓMEZ 64 anos. Chan­ta­da. Le­tra­do da Xun­ta de Ga­li­cia. uns acor­des de Led Zep­pe­lin, sua­vi­ños con al­go de ara­bes­co an­da­luz. A xen­te bai­la­ba con fre­ne­sí. É o que ten, un­ha vez que se che me­te no cor­po, o úni­co que que­res é... rock!!! A fes­ta se­guiu coa xen­te en­gan­cha­da das mans co­ma se bai­la­ran pa­so­do­bles pe­ro cun es­tra­ño con­to­neo pél­vi­co. Os ne­nos, a pul­pei­ra, o ne­gro coa tos­ta­do­ra... to­do quis­que bai­lan­do co­ma to­los. Ago­ra xa to­do da­ba igual. Iron Mai­den sen in­ter­po­la­cións... As ca­tro lám­pa­das do cam­po da fes­ta da­ban un­ha luz te­nue, ama­re­la­da. Hou­bo un in­tre, lo­go dun só da ba­te­ría e an­tes de que se axeon­lla­ra no es­ce­na­rio coa gui­ta­rra, no que se fi­xo un si­len­cio má­xi­co. Era un mo­men­to deses que que­dan en­cas­ta­dos na me­mo­ria, co­mo un­ha xoia. Un si­len­cio de ám­bar nun­ha noi­te de ve­rán. De sú­pe­to, co­mo se pi­lla­ra un cor­to­cir­cui­to, en­gan­chou un só de gui­ta­rra que as cam­pás da igre­xa to­ca­ron arre­ba­to. Na fes­ta de San Ro­sen­do o san­to pa­trón non ía que­dar ca­la­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.