ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Me­di­tá­ro­nos. 2 Ci­da­de de Por­tu­gal si­tua­da ao ca­rón dun­ha gran ría. (...) Duar­te, foi un­ha lí­der po­lí­ti­ca e fe­mi­nis­ta ar­xen­ti­na. 3 Ci­da­de pe­que­na. So­li­da­rie­da­de, uni­da­de, har­mo­nía. 4 Con­xun­ción la­ti­na. Zu­gar un in­sec­to o néc­tar das flo­res. Sím­bo­lo da tes­la. 5 Sau­da­ble. Pe­za do cuar­to de ba­ño on­de se la­van as mans e a ca­ra. 6 Pei­xe de mar moi feo e moi sa­be­dor. Ar­ti­go mas­cu­lino. 7 Sím­bo­lo do car­bono. Pro­no­me de se­gun­da per­soa. Chei­ra. Sím­bo­lo do bo­ro. 8 De­nun­cia, de­la­ta. Ins­tru­men­to mu­si­cal que sim­bo­li­za a poe­sía. 9 Cei­bar gar­ga­lla­das. Atu­ru­xa­ran.

10 Ates­ta, acu­gu­la. Ba­go de vi­de. 11 Au­sen­cia de gue­rra. Re­xión his­tó­ri­ca his­pá­ni­ca. 12 La­brar a te­rra. Me­di­da tra­di­cio­nal equi­va­len­te a de­za­seis li­tros. Pre­po­si­ción.

VERTICAIS 1 Gran­de es­cu­do alon­ga­do que cu­bría a maior par­te do cor­po do gue­rrei­ro. Pe­la, pa­ra, mon­da. 2 Es­qui­var, elu­dir. Em­pra­zar, con­vo­car, man­dar vir a un si­tio e ho­ra de­ter­mi­na­dos.

3 Con­trac­ción de pre­po­si­ción e pro­no­me. O con­xun­to de to­do o que exis­te sen in­ter­ven­ción hu­ma­na. 4 Ter­mo xeo­ló­xi­co ho­xe desusa­do pa­ra de­sig­nar a ca­pa su­per­fi­cial da Te­rra. Ad­ver­bio la­tino aín­da usual pa­ra in­di­car re­pe­ti­ción. Un. Con­soan­te. 5 Ai­re. Do re­vés, na­quel si­tio. Subs­tan­cia lí­qui­da cons­ti­tuí­da por osí­xeno e hi­dró­xeno. 6 Ad­qui­ri­do por apro­pia­ción in­de­bi­da. To­rre de si­nais ma­rí­ti­mos. 7 Pun­to car­di­nal. Coi­te­lo con fo­lla que se gar­da no man­go. Sím­bo­lo do alu­mi­nio. 8 Afluen­te do Mi­ño. Lar­va dun in­sec­to. 9 De on­de sae o pi­to. Útil, po­si­ti­vo. Plan­ta de hor­ta moi pa­re­ci­da ao nabo. 10 Ho­me ca­no­ni­za­do. Froi­to que ta­mén se cha­ma plá­tano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.