RESUMO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán -

Tras dé­ca­das no es­tran­xei­ro, un ve­llo ma­ri­ñei­ro vol­ve do exi­lio cun se­gre­do que con­tar. Un­ha aza­fa­ta di­vor­cia­da, que vi­ve se­pa­ra­da do seu fi­llo Dan­te, é a es­co­lli­da pa­ra es­cri­bir as súas me­mo­rias. Es­tas co­me­zan no ano trin­ta e seis, can­do sen­do neno, el e o seu pai uti­li­zan o seu barco, o For­mi­gi­llo pa­ra axu­dar a fu­xir ao mes­tre da es­co­la e a súa fa­mi­lia. Un­has se­ma­nas máis tar­de, o seu pai des­apa­re­ce sen dei­xar pe­ga­da. O mo­zo de do­ce anos ten que to­mar o te­món do pes­quei­ro pa­ra po­der so­bre­vi­vir.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.