ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos -

HORIZONTAIS 1 No­ti­cia va­ga que se di­fun­de sen con­fir­ma­ción. Un dos do­ce pro­fe­tas me­no­res de Is­rael. 2 Sí­li­ce hi­dra­ta­da usa­da en xoia­ría. Lin­gua de lu­me. 3 Que é ap­to ou es­tá en dis­po­si­ción pa­ra fa­cer al­go. Ad­ver­bio latino que aín­da se usa por es­cri­to nas lin­guas vul­ga­res pa­ra in­tro­du­cir ca­da ele­men­to nun­ha enu­me­ra­ción. 4 Pe­dra con­sa­gra­da. Abri­go. 5 Pre­po­si­ción. An­ti­gas moe­das es­pa­ño­las de ou­ro. 6 Lin­gua se­mí­ti­ca. Ar­ti­go fe­mi­nino. 7 Can pe­queno. Es­coi­tan. 8 Ir­mán de Caín. Apén­di­ce cór­neo do de­do. 9 Ves­ti­du­ra ta­lar ce­ri­mo­nial. Des­cu­bri­dor de Amé­ri­ca. 10 An­gas, ar­me­las. Fai aga­char.

VERTICAIS 1 No­me dun­ha pa­rro­quia de Gui­ti­riz e dun afluen­te do río Par­ga. Ma­ni­fes­ta sub­mi­sión a un­ha lei ou a un­ha au­to­ri­da­de. 2 Le­van­tar de gol­pe. Apén­di­ces cau­dais. 3 Car­ta xeo­grá­fi­ca. Edi­fi­cio ou es­tan­cia on­de se fai ou gar­da vi­ño. 4 Me­di­da tra­di­cio­nal equi­va­len­te a de­za­seis li­tros. Froi­tos se­cos pe­que­nos e de cas­ca moi du­ra. 5 Ten­za de mon­te que tra­di­cio­nal­men­te ne ca­va­ba pa­ra bo­tar pan. Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. 6 Po­si­ti­vo, útil. Plan­ta acuá­ti­ca. 7 Fai que alguén per­da a razón ou a cons­cien­cia da súa reali­da­de. Ne­ga­ción. 8 Gra­da­ción máis ou me­nos di­fe­ren­cia­da dun­ha mes­ma cor. Mi­ra, con­tem­pla. 9 Dra­ma mu­si­cal. Aneis que for­man par­te dun­ha ca­dea. 10 Con­ce­llo ga­le­go ou illa gre­ga. Cán­ti­ga de ber­ce.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.