O re­par­ti­dor

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán - MA­RÍA ISA­BEL PEREIRA Be­tan­zos. Bi­blio­te­ca­ria e do­cu­men­ta­lis­ta.

Os pun­tos car­di­nais da súa exis­ten­cia ra­cha­ron can­do a viu máis pre­to do que en­de­xa­mais ima­xi­na­ra…

Ma­no­lo era me­tó­di­co e ru­ti­nei­ro. Ás ma­ñás er­guía­se ás se­te, al­mor­za­ba sem­pre a mes­ma can­ti­da­de de lei­te mes­tu­ra­do cun pou­co ca­fé e co­mía un­ha tos­ta de pan de cen­teo coa man­tei­ga que mer­ca­ba a un­ha artesá. Dur­mía, al­mor­za­ba, tra­ba­lla­ba, co­mía, tra­ba­lla­ba, cea­ba, saía a to­mar as cer­ve­xas e vol­ta a dur­mir, así pa­sa­ban os seus días. La­bou­ra­ba den­de ha­bía anos re­par­tin­do ga­so­sas no mes­mo lu­gar no que vi­vía. Co­ñe­ci­do po­la súa ama­bi­li­da­de, to­dos na vi­la o apre­cia­ban. Era un ho­me cun­ha vi­da tan tran­qui­la co­ma gris ate que aquel día to­pou con Sa­be­la, á que lem­bra­ba den­de ne­na fa­la­do­ra e arri­cha­da.

Ela era loi­ra, cos ollos azuis cun cor­po tan en­gaio­la­dor co­ma a mes­mí­si­ma Ma­ru­xai­na e a voz for­te co­ma o ru­xir do mar. Con­ver­sa­ba so­bre Rosalía, Fran­cis­co Aguiar, Be­ne­det­ti, alou­mi­ña­ba as al­mas coa súa gra­za. Sa­be­la bo­ta­ba as car­tas, en­ca­rre­xá­ba­se po­las in­xus­ti­zas, era de esas mu­lle­res que ti­ña tan­tas on­das no pe­lo co­mo so­ños cum­pri­dos e desexa­dos. Ela que se pa­rou a fa­lar­lle un día so­bre po­lí­ti­ca, gas­tro­no­mía e eses ma­ri­ñei­ros que lle ti­ñan o co­ra­zón co­lli­do co­mo un­ha fi­lla a un­ha nai. Con­tá­ba­lle as súas via­xes por Eu­ro­pa e a con­clu­sión de que nin­gun­ha te­rra arre­cen­de ao ver­dor de Ga­li­cia e nin­gún po­bo abriu tan­tos ca­mi­ños a to­dos os se­res hu­ma­nos ca­ra o fi­to da ci­da­de de San­tia­go, on­de xor­de día tras día, sécu­lo tras sécu­lo: a ma­xia da fra­ter­ni­da­de.

Ma­no­lo bus­ca­ba a Sa­be­la un día e ou­tro den­de aquel pri­mei­ro en­con­tro. A súa con­ver­sa chis­pean­te e fo­go­sa con­vi­dá­bao por pri­mei­ra vez na súa lon­ga vi­da a sen­tir a ple­ni­tu­de. As pon­tes de co­ne­xión en­tre aque­la mo­za re­ve­lla e aquel ho­me xo­vial es­ta­ble­ce­ron un­ha can­le de aga­ri­mo. As súas mi­ra­das sos­tí­ñan­se cun­ha luz que se­me­lla­ba un «re­par­to de es­tre­las». As súas mans eran bol­bo­re­tas que so­bre­voa­ban in­cons­cien­te­men­te os cor­pos de­sa al­ma fei­ta no co­me­zo do uni­ver­so.

Un­ha noi­te Sa­be­la e Ma­no­lo máis alá das di­fe­ren­zas que se­pa­ra­ron a Pi­lar e Sa­ra­ma­go, fi­xe­ron das súas car­nes un­ha ca­te­dral de amor. Ma­no­lo cum­priu o seu sono se­gre­do. Sa­be­la ato­pou ao es­cul­tor da súa ten­ru­ra…

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.