Un sou­to no Sáha­ra

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán -

Era tar­de can­do cha­mou Iria. Que­ría con­tar­nos que o au­to­bús de Tin­duf xa saí­ra pa­ra o ae­ro­por­to pe­ro hou­be­ra un pro­ble­ma. Un­ha fa­mi­lia aca­ba­ba de des­col­gar­se e bus­ca­ban ur­xen­te­men­te ou­tra que aco­lle­ra dous me­ses a una ne­na saha­raui. Do con­tra­rio non po­de­ría em­bar­car e te­ría que vol­tar ao cam­pa­men­to. Eu es­tou mal da es­pal­da, meu ir­mán es­tá quei­ma­do da ca­dea de mon­ta­xe, que se an­dan coas opo­si­cións, co Ca­mi­ño, a ope­ra­ción de Pedro…

A ca­sa de Ca­ba­nas do Ou­ro­ve­llo era hu­mil­de, pe­ro nun­ca se foi de ba­lei­ro nin­guén que vi­ñe­ra a pe­dir. Sem­pre hou­bo un­ha cun­ca de cal­do pa­ra com­par­tir. Can­do al­guén, nun­ha noi­te de in­verno, cha­ma­ba pe­din­do ca­sa cu­ber­ta non se dei­xa­ba mar­char. Bo­tá­ban­se uns mo­llos no chan da co­ci­ña e dur­mía ao pé do lume.

O mó­bil de Iria foi co­mo se pe­ta­ran na ca­sa de Ca­ba­nas. Pe­ro nós, en vez de ir, que­da­mos ca­la­dos na la­rei­ra. Tan­to be­nes­tar e tan­ta ri­que­za e non te­mos un­ha cun­ca de cal­do nin una pre­sa de pa­lla que dar. E non abri­mos. E dei­xa­mos mar­char a un­ha ne­na soa, po­lo ca­mi­ño do Sou­to, un­ha noi­te de tem­po­ral. FRAN­CIS­CO MACEIRA RO­DRÍ­GUEZ 54 anos. Fe­rrol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.