«Des­pa­ci­ño» no cas­te­lo de Ma­ce­da

Pro­ta­go­nis­tas A agru­pa­ción ma­ce­dá lan­za a súa pro­pia versión do po­pu­lar te­ma de Luis Fon­si

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense - MA­RÍA CO­BAS

«Des­pa­ci­to». Im­po­si­ble oír a pa­la­bra e non ta­ra­rear a can­ción coa que Luis Fon­si es­tá ba­ten­do to­dos os re­cords que un­ha can­ción po­de ter. Ta­mén en ver­sións, por­que non dei­xan de saír. A úl­ti­ma —que sai­ba­mos— é a de Os do Fue­lle. A ban­da de Ma­ce­da qui­xo fa­cer a súa pro­pia can­ción e op­tou por «Des­pa­ci­ño».

«Co­mo ca­se to­das as can­cións que se po­ñen de mo­da, vi­mos que era o te­ma do ve­rán e de­ci­di­mos que ha­bía que fa­cer un­ha versión. Em­pe­za­mos coa idea de fa­cer un­ha le­tra no­sa, e des­pois de­ci­di­mos gra­var un en­saio cos au­dios e, des­pois, ma­du­ra­mos a idea e fi­xe­mos un ví­deo», ex­pli­ca Al­ber­to Ou­tei­ri­ño, vi­ce­pre­si­den­te de Os do Fue­lle. Pri­mei­ro eli­xi­ron o lu­gar, o cas­te­lo de Ma­ce­da, e des­pois de­ci­di­ron en­che­lo de xen­te da vi­la. Par­ti­ci­pa­ron arre­dor de 40 per­soas, en­tre eles o cam­pión de Europa de BTT, Pa­blo Ro­drí­guez, —«que é un­ha fi­gu­ra em­ble­má­ti­ca», di Ou­tei­ri­ño—, o chef do cas­te­lo Car­los Pa­rra, e ta­mén o fi­llo pre­di­lec­to da vi­la, Pa­co Nó­voa.

«A le­tra da can­ción vén fa­lar de que so­mos un gru­po con moi­tas ga­nas de fes­ta», ex­pli­ca. Así que mon­ta­ron un­ha ver­be­na no patio do edi­fi­cio me­die­val, ambientado con lu­ces co­mo nos tem­pos de an­tes.

De­ci­di­ron fa­cer «Des­pa­ci­ño» por­que «Amo­di­ño» xa o co­lle­ran De Va­cas. «E pa­ra non so­la­par —di Ou­tei­ri­ño—. Eu fun o que adap­tei a le­tra e mi­rei que non fo­ra in­co­rrec­to. Non é a pa­la­bra máis uti­li­za­da, pe­ro es­tá na nor­ma­ti­va». Así na­ceu un­ha le­tra que fa­la de que pa­ra ani­mar­se na fes­ta le­van quei­xos, xa­món, vi­ño...

Di que é a pri­mei­ra vez que de­ci­den fa­cer un­ha versión pro­pia dun te­ma que o es­tá pe­tan- do. «Nós to­ca­mos mú­si­ca tra­di­cio­nal ga­le­ga; is­to foi un­ha no­vi­da­de. Adap­tá­mo­la e fi­xé­mo­la en ga­le­go, me­te­mos o no­so to­que, vai moi­to máis len­ta e que­da cun rit­mi­llo bas­tan­te bai­la­ble», ex­pli­ca o mú­si­co.

Col­ga­do en You­tu­be, o ví­deo es­tá ten­do un lo­te de re­pro­du­cións. «O pri­mei­ro día ti­vo 2000 vi­si­tas, e en me­nos dun­ha se­ma­na le­va­ba 4000», con­ta sen ocul­tar cer­ta fa­chen­da.

Des­de 2012

Os do Fue­lle é un­ha agru­pa­ción mu­si­cal crea­da no 2012. Na­ceu do xer­me da es­co­la mu­ni­ci­pal de mú­si­ca de Ma­ce­da. «Al­gúns dos alum­nos de­ci­dí­ron­se agru­par por­que ían de ceas e can­tar en pe­que­nos am­bien­tes, e ao fi­nal crea­ron o gru­po», re­cor­da Ou­tei­ri­ño. O no­me, di, vén por­que a maio­ría son acor­deóns. De aí o do fue­lle. Son un gru­po de arre­dor de 40 mem­bros, pe­ro nas ac­tua­cións sem­pre hai al­gún me­nos. Nun gru­po tan gran­de, on­de

Os do Fue­lle son un gru­po que ron­da os 40 com­po­ñen­tes, aín­da que xun­ta­los a to­do vén sen­do com­pli­ca­do por­que son un­ha agru­pa­ción non pro­fe­sio­nal, así que to­dos com­pa­xi­nan a afec­ción mu­si­cal cos seus tra­ba­llos. Aín­da así, quen quei­ra ve­los a fi­nais de mes te­rá opor­tu­ni­da­de de fa­ce­lo en Es­gos. non son pro­fe­sio­nais (to­dos te­ñen ou­tros ofi­cios), can­do un non es­tá tra­ba­llan­do hai ou­tro en­fer­mo. Xun­ta­los a to­dos non é cou­sa fá­cil, re­co­ñe­ce o vi­ce­pre­si­den­te de agru­pa­ción.

Ti­to Gon­zá­lez é o di­rec­tor mu­si­cal do gru­po, e ta­mén o da es­co­la mu­ni­ci­pal. El fi­xo a adap­ta­ción mu­si­cal e Ou­tei­ri­ño adap­tou a le­tra e ideou o ví­deo, no que se po­den ver bo­ni­tas ima­xes aé­reas gra­zas a que ti­ve­ron a co­la­bo­ra­ción dun­ha per­soa que lles dei­xou un dron.

¿Ou­tra idea xa na ca­be­za? «A día de ho­xe non, pe­ro se gus­ta co­mo es­pe­ra­mos...», dei­xa caer Ou­tei­ri­ño. E aca­ba por di­cir: «Se á xen­te lle gus­ta, fa­re­mos al­gun­ha máis».

Con­cer­tos

Días atrás vol­ve­ron re­pe­tir éxi­to en Ma­ce­da. Xo­ga­ban na ca­sa e o po­bo res­pon­deu, ani­mán­do­se a can­tar con eles des­de o pri­mei­ro acor­de, tal e co­mo le­van di­fun­di­do a tra­vés das re­des so­ciais. A fi­nais de agos­to to­ca­rán en Es­gos, e xa o 24 de se­tem­bro te­ñen da­ta con­fir­ma­da na ro­ma­ría de San­ta Mi­nia en Brión (cer­ca de Com­pos­te­la). «Cha­má­ron­nos pa­ra al­gun­ha fes­ta máis, co­mo o día 15 en Via­na do Bo­lo, pe­ro non podemos. So­mos un gru­po afec­cio­na­do, to­dos te­mos o no­so tra­ba­llo e non nos de­di­ca­mos a ga­ñar di­ñei­ro co­mo un­ha or­ques­tra. E no ve­rán é com­pli­ca­do xun­tar­nos, por­que a xen­te es­tá de va­ca­cións, ten a fa­mi­lia, hai fes­tas na ca­sa...», ex­pli­ca.

JO­SÉ JUAN PÉ­REZ

Os do Fue­lle eli­xi­ron o cas­te­lo de Ma­ce­da pa­ra gra­var a súa versión de «Des­pa­ci­to».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.