ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS

1 Em­pre­ga­das que ser­ven co­mi­da ou be­bi­da nun es­ta­ble­ce­men­to hos­ta­lei­ro. 2 Cer­ta cor azul. Go­ber­na.

3 Gran­de afluen­te do Mi­ño. Ar­ti­go mas­cu­lino plural. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e pro­no­me. 4 Ór­ga­nos do voo. Gas­tar por ro­za­men­to continuo. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go. 5 Con­soan­te. Por­co, co­cho. Ou­tra con­soan­te. 6 Gran­de ma­sa na­tu­ral de au­ga do­ce. Uni­da­de mí­ni­ma de in­for­ma­ción di­xi­tal. 7 Mem­bro do cle­ro pa­rro­quial de ba­se. Ins­tru­men­to en for­ma de lis­tón es­trei­to pa­ra tra­zar li­ñas rec­tas. 8 Arran­xa. Ter por cer­to. 9 Ma­dei­ra pa­ra quei­mar. La­pa, lin­gua de lume. 10 Co­ci­ña­se de cer­ta ma­nei­ra. Aro que se pon nun de­do.

VERTICAIS

1 Con­traer ma­tri­mo­nio. Dei­xa de fa­lar. 2 Plan­ta um­be­lí­fe­ra aro­má­ti­ca. In­cen­dios, fo­guei­ras. 3 Nú­me­ro gran­de. Con­xun­to de fíos, ara­mes ou pe­los en­gue­de­lla­dos e di­fí­ci­les de se­pa­rar. 4 Sím­bo­lo do alu­mi­nio. Re­me­las. 5 Sím­bo­lo do raio ma­te­má­ti­co. Me­tal pre­cio­so. Pre­po­si­ción. Pun­to car­di­nal. 6 Con­xun­ción. Tra­ta­men­to in­glés. Sím­bo­lo do roent­gen. Cen. 7 Ter­mi­na­ción de in­fi­ni­ti­vo. Pe­rren­cha, en­fa­do ca­pri­cho­so moi vi­vo e es­can­da­lo­so, pe­ro que po­lo re­gu­lar du­ra pou­co. 8 Na­da. Con­ce­llo ao sur de Vi­go. 9 Da­na un ve­xe­tal o ex­ce­si­vo frío. Axí­ta­se con mo­ve­men­tos re­pe­ti­dos e non vo­lun­ta­rios. 10 Es­tam­pas de fran­queo pos­tal. Mar in­te­rior de Asia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.