Ve­ci­nos del cas­co his­tó­ri­co ou­ren­sano pro­tes­tan por la pro­li­fe­ra­ción de pin­ta­das

La Voz de Galicia (Ourense) - - Portada -

Au­ro­ra es una de las ve­ci­nas del cas­co an­ti­guo que se mues­tra in­dig­na­da con el com­por­ta­mien­to de los ván­da­los: «Es­to é un­ha por­que­ría. Hai que fa­cer­lles a eles que os lim­pen coa lin­gua. O peor é que pin­tan na por­ta dos ne­go­cios». Ade­más tam­bién pi­de una ma­yor su­per­vi­sión por par­te de la po­li­cía: «Te­ñen que vi­xiar máis, por­que non os co­llen por­que non que­ren», sub­ra­ya la ve­ci­na. En es­te ti­po de ac­tos de van­da­lis­mo, la po­li­cía lo­cal so­lo pue­de ac­tuar cuan­do co­gen in fra­gan­ti a los pin­to­res.

Los re­si­den­tes tam­bién re­la­tan que «ao pou­co de lim­par xa volve a es­tar pin­ta­do e is­to é un­ha ver­go­ña so­bre to­do po­lo tu­ris­mo que vi­si­ta es­ta zo­na so­bre to­do nes­tas da­tas».

Des­de la Fe­de­ra­ción de Aso­cia­cio­nes de Ve­ci­nos Li­miar cen­su­ran to­tal­men­te es­tas ac­tua­cio­nes: «Es­ta­mos a fa­vor tan só dos gra­fi­tis a ni­vel ar­tís­ti­co e en zo­nas ha­bi­li­ta­das pa­ra elo co­mo por exem­plo na zo­na das Ca­me­lias pe­ro o res­to os con­si­de­ra­mos ac­tos van­dá­li­cos» sub­ra­ya su pre­si­den­te, Ma­nuel Mos­que­ra.

El pre­si­den­te de la fe­de­ra­ción quie­re ha­cer un lla­ma­mien­to a la par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na «real» en es­tos ca­sos: «Se os ve­ci­ños non denuncian, o Con­ce­llo nin a po­li­cía lo­cal po­den fa­cer na­da. A ni­vel ci­da­dán hai que axu­dar nes­tes te­mas. Se nin­guén cha­ma non se po­den to­mar me­di­das».

Tam­bién in­sis­te en que «os res­pon­sa­bles pri­mei­ra­men­te son os que fan as pin­ta­das pe­ro ta­mén te­ñen par­te de cul­pa aque­les que o ven e qué­dan­se cós bra­zos cru­za­dos xa que a rúa é de to­dos. Nin­gún po­lí­ti­co que go­ber­na un­ha ci­da­de ten ollos en to­dos os la­dos po­lo que os cidadáns te­mos que axu­dar nes­tes ca­sos de van­da­lis­mo».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.