Ger­pe cri­ti­ca a Lei­cea­ga y lo acu­sa de no «sa­ber si­tuar Co­ris­tan­co no ma­pa»

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia - T. L.

Ho­ras an­tes de esa de­ci­sión del PSOE pro­vin­cial, el can­di­da­to so­cia­lis­ta (473 vo­tos en ma­yo del 2015) a la al­cal­día del Con­ce­llo de Co­ris­tan­co (6.426 ha­bi­tan­tes), Abraham Ger­pe Mu­ñiz, cri­ti­có du­ra­men­te a Lei­cea­ga, al que acu­só de no «sa­ber si­tuar Co­ris­tan­co no ma­pa». Lo in­vi­tó a «saír do seu des­pa­cho e fa­lar coa mi­li­tan­cia e o ór­gano de di­rec­ción da agru­pa­ción lo­cal de Co­ris­tan­co an­tes de dar a súa opi­nión pú­bli­ca». Ger­pe Mu­ñiz, que no es­tá afi­lia­do al PSOE, ex­pli­có que «as agru­pa­cións lo­cais e os seus afi­lia­dos son so­be­ra­nos pa­ra adop­tar as súas de­ci­sións» y aplau­dió las ne­go­cia­cio­nes del PSOE lo­cal y pro­vin­cial, que ca­li­fi­có de «so­bre­saín­tes» al lo­grar que «un úni­co con­ce­llei­ro do PSOE vaia ser al­cal­de co apoio de seis do PP e sen nin­gún ti­po de pac­to de go­berno pre­vio». Esas ne­go­cia­cio­nes fue­ron a úl­ti­ma ho­ra des­au­to­ri­za­das por la eje­cu­ti­va del PSOE pro­vin­cial.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.