RESUMO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán -

Tras dé­ca­das no exi­lio, un ma­ri­ñei­ro an­cián cón­ta­lle a un­ha es­cri­to­ra afec­cio­na­da co­mo o seu pai des­apa­re­ce can­do el ti­ña do­ce anos, tras axu­dar ao mes­tre da es­co­la e a súa fa­mi­lia a es­ca­par das re­pre­sa­lias. Tem­po des­pois, re­ma­ta­da a Gue­rra Ci­vil, o mo­zo ve­se en­vol­to nun­ha tra­ma de trans­por­te de re­fu­xia­dos aus­pi­cia­da por un fun­cio­na­rio do Ca­ble In­glés. A co­lo­nia ale­má cre­ce en vi­si­bi­li­da­de, men­tres a Le­xión Cón­dor em­bar­ca no por­to de Vi­go ca­ra a gue­rra que es­tá por che­gar en Eu­ro­pa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.