Car­los Oro ga­ña o con­cur­so de guións das Xo­ci­vi­ga

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense -

Hai 15 anos, La Voz pu­bli­ca­ba a fin das Xor­na­das de Ci­ne e Ví­deo de Galicia, re­co­llen­do a en­tre­ga dos pre­mios no cer­ta­me de cur­ta­me­tra­xes ga­le­go por­tu­gue­sas. «O Ilu­mi­na­do» de Car­los Luis Oro Cla­ro —pro­fe­sor na Es­co­la de Ima­xe e Son e di­rec­tor de do­cu­men­tais— le­vou o pre­mio a me­llor guión.

Atrás que­da­ban cua­tro días adi­ca­dos ao ci­ne e o ví­deo ga­le­go­por­tu­gués, que ser­vi­ron ta­mén pa­ra a cons­ti­tu­ción dun­ha cor­di­na­do­ra de vi­deo­clu­bes in­ter­na­cio­nais na bús­que­da dun mer­ca­do pa­ra a ci­ne­ma­to­gra­fía mi­no­ri­ta­ria. Mi­ran­do ca­ra o fu­tu­ro, a in­for­ma­ción de La Voz re­co­llía que hai ho­xe 15 anos es­ta­ba pre­vis­to cons­ti­tuír un pa­tro­na­to «que xes­tio­ne as Xo­ci­vi­ga pa­ra re­cu­pe­rar o es­plen­dor des­tas xor­na­das pa­ra o ci­ne ga­le­go e por­tu­gués». O con­ce­llei­ro de Cul­tu­ra, Pa­co Ro­drí­guez, le­va­ba a idea de que es­te pa­tro­na­to de­bía «ser­vir pa­ra que as Xo­ci­vi­ga non se­xan só uns días de proxección se­nón que se or­ga­ni­cen ac­ti­vi­da­des en­torno ó ci­ne­ma to­do o ano» no Car­ba­lli­ño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.