To­do se­gue igual

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

Era un­ha vez un­ha pe­nín­su­la con­ver­ti­da en reino, na que os seus reis, es­tan­do no seu pa­la­cio de va­ca­cións, re­ci­bi­ron con or­gu­llo a un­ha am­pla re­pre­sen­ta­ción da so­cie­da­de do lu­gar, re­no­van­do con es­te ac­to o seu com­pro­mi­so e pro­xi­mi­da­de co po­bo. Uti­li­zar nes­te ca­so a pa­la­bra «ri­dícu­lo» non che­ga. Non é su­fi­cien­te pa­ra ex­pre­sar dun­ha ma­nei­ra xus­ta e ade­cua­da o que es­te acon­te­ce­men­to re­pre­sen­ta. Ta­mén nos ser­ve bur­les­co, ab­sur­do e gro­tes­co. Se­gui­mos na mes­ma. Pros­tra­dos aos pés dun­ha mo­nar­quía des­orien­ta­da. To­do se­gue igual. Apa­ren­tan­do un tem­po di­fe­ren­te no que so se re­co­ñe­cen eles e non se sa­be can­tos máis. E can­do cri­ti­co fá­goo so­bre to­do por non ac­tuar dun­ha ma­nei­ra no­bre e ofre­cer á ci­da­da­nía que sus­ten­ta a súa ins­ti­tu­ción, a po­si­bi­li­da­de de xul­gar e va­lo­rar á mes­ma. Un­ha ci­da­da­nía á que se­gun­do ma­ni­fes­tan, apre­cian, va­lo­ran e res­pec­tan. Aín­da que, cer­ta­men­te, na­da dis­to nos de­be­ría de sor­pren­der, ten­do en con­ta o país de sub­mi­sos que con­for­ma­mos e mal ha­bi­ta­mos. MANUEL IGLE­SIAS NANÍN.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.