RESUMO

La Voz de Galicia (Ourense) - - Relatos De Verán -

O ve­llo ma­ri­ñei­ro con­ti­núa co re­la­to da se­gun­da via­xe de trans­por­te de re­fu­xia­dos que fai por en­car­go do in­glés, un­ha noi­te de mal tem­po. El e mais o For­mi­gi­llo aco­den á cos­ta da Guar­da pa­ra re­co­ller a un­ha mu­ller es­tran­xei­ra, aos seus tres fi­llos e a un gru­po gran­de de ne­nos. Un­ha ra­pa­za mo­re­na, duns ca­tro anos, que dei­xa­ra de res­pi­rar ne­se mo­men­to, é sal­va­da por ou­tro neno da mes­ma ida­de cun es­tra­ño mo­ve­men­to de re­ani­ma­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.