Mú­si­ca e fra­ter­ni­da­de.

La Voz de Galicia (Ourense) - - Cultura -

Mi­llet. «To­do iso vai cons­ti­tuín­do un­ha cul­tu­ra dis­tin­ta á que ti vi­vi­ras. Ese am­bien­te no que con­flúe a mú­si­ca con ou­tras cou­sas, co­mo a li­te­ra­tu­ra ou o ci­ne, ser­vi­ron pa­ra ver cer­tas cou­sas co­mo al­go nor­mal». Aín­da ho­xe, os ra­pa­ces que len A ban­da

lle din a Ma­ri­lar Alei­xan­dre que des­pois de re­ma­tar a no­ve­la sén­ten­se com­pren­di­dos, o que de­mos­tra que os re­fe­ren­tes con­tra­cul­tu­rais se­guen a ser ne­ce­sa­rios.

So­bre is­to mes­mo fa­la o mú­si­co Cé­sar Mo­rán, que re­cor­da a in­fluen­cia que na­que­les tem­pos ti­ve­ron es­cri­to­res co­mo Her­man Hes­se. «Un dos li­bro de re­fe­ren­cia era O lo­bo es­te­pa­rio, pe­ro ta­mén lía­mos ou­tros co­mo A de Huxley, ou Os va­ga­bun­dos

de Ke­rouac. A xe­ra­ción in­fluíu moi­to, pe­ro as súas ideas ta­mén es­ta­ban no que che­gou des­pois. Esa ac­ti­tu­de de mar­char da ca­sa, dun­ha for­ma un tan­to bohe­mia, es­tá en Ke­rouac, pe­ro ta­mén en Otis Red­ding ou mes­mo en Hen­drix».

«No mo­men­to non es moi cons­cien­te de to­do o que es­tás vi­vin­do, pe­ro o que se bus­ca­ba era o opos­to ao po­der es­ta­ble­ci­do, al­go trans­gre­sor. Ti­ña­mos que crear, e a mú­si­ca se nos pre­sen­ta­ba co­mo un­ha for­ma de ex­pre­sión», lem­bra Mo­rán. To­do is­to le­vouno a fun­dar nos anos se­ten­ta «un gru­po pro­fe­sio­nal de mú­si­ca li­bre» cha­ma­do Agra. Xun­to aos seus ir­máns, a idea era fun­cio­nar co­mo un­ha coo­pe­ra­ti­va au­to­xes­tio­na­da de mú­si­cos. Crear con to­tal li­ber­da­de, pa­san­do do rock sin­fó­ni­co ao jazz. Pa­ra el, con­clúe, eses anos fo­ron co­mo «un ven­to im­pe­tuo­so que mo­vía un mon­tón de cou­sas, pe­ro que non sa­bía­mos moi ben co­mo».

Es­pí­ri­to co­mu­nei­ro

Den­tro dese ven­to, ade­mais da mú­si­ca e a li­te­ra­tu­ra, ta­mén es­tá o ci­ne. Is­to é al­go que co­ñe­ce moi ben o di­rec­tor Ignacio Vi­lar, que es­tu­dou na Bar­ce­lo­na dos anos se­ten­ta. «Asis­tía­mos a pro­xec­cións de to­do ti­po de ci­ne, den­de o ale­mán ata o xa­po­nés. Con 18 ou 19 anos tes a in­quie­tu­de de bus­car o me­llor, e ta­mén o no­vo. O que non co­ñe­ces», di o ci­neas­ta. Un dos le­ga­dos do hip­pis­mo son as co­mu­nas, te­ma que apa­re­ce nun­ha das súas pe­lí­cu­las: Vi­la­mor. A cin­ta es­tá ins­pi­ra­da na co­mu­na de Fo­xo, na que un gru­po de xen­te de­ci­de cons­truír un­ha so­cie­da­de li­bre en ple­na di­ta­du­ra fran­quis­ta, e que aín­da se­gue exis­tin­do ho­xe. Os fi­llos e os ne­tos da­que­les co­mu­nei­ros con­ti­núan fa­cen­do o pan co­mu­nal, en­tre to­dos e de for­ma eco­ló­xi­ca.

Pre­gun­tá­ba­se Jef­fer­son Air­pla­ne no seu te­ma So­me­body to lo­ve se era ne­ce­sa­rio ter al­guén a quen amar. A súa res­pos­ta era que si. Non ha­bía que man­dar máis sol­da­dos a mo­rrer a Viet­nam. Non ha­bía que sen­tir ver­go­ña por man­ter re­la­cións con ou­tras per­soas. Tam­pou­co ha­bía que des­truír o pla­ne­ta, ata­can­do á na­tu­re­za e ao di­fe­ren­te. O ne­ce­sa­rio era amar, por­que ese era o úni­co xei­to de cons­truír un­ha no­va so­cie­da­de ba­sea­da nou­tros va­lo­res, nou­tras prio­ri­da­des e nou­tras for­mas de ex­pre­sión. En de­fi­ni­ti­va, ou­tra ma­nei­ra de ver a vi­da que, cin­cuen­ta anos des­pois, po­de que só se­xa po­si­ble bus­can­do —e ato­pan­do— al­guén a quen amar. (1928-1929), con las que in­tro­du­ce su idea de de­cons­truc­ción del len­gua­je, tram­pan­to­jos y fi­lo­so­fía en sus cua­dros. En es­ta se­rie se in­clu­ye su fa­mo­sa pi­pa de ta­ba­co acom­pa­ña­da de la fra­se Es­to no es una pi­pa, que desafía la re­la­ción en­tre pa­la­bra y ob­je­to, un te­ma pre­sen­te en to­da su obra. «Ma­grit­te es un hom­bre que qui­so ha­cer poe­sía con otros me­dios que no fue­ran las pa­la­bras, con una co­rre­la­ción en­tre pa­la­bra e ima­gen, de la que na­cen ob­je­tos que crean su pro­pia iden­ti­dad, co­mo el bom­bín o la man­za­na», apun­ta Dra­guet.

Vi­da y obra

En su vi­da per­so­nal, Ma­grit­te tu­vo unos ini­cios di­fí­ci­les: su ado­les­cen­cia es­tu­vo mar­ca­da por el sui­ci­dio de su ma­dre, que se arro­jó al río Sam­bre cuan­do te­nía ca­tor­ce años; con quin­ce años co­no­ció a Geor­get­te Ber­ger, con quien se ca­só y fue su úni­ca mu­sa. No obs­tan­te, el ar­tis­ta siem­pre ne­gó cual­quier di­men­sión bio­grá­fi­ca en su obra, aun­que las alu­sio­nes al trau­ma de la muer­te de su ma­dre o a su pro­pia per­so­na­li­dad enig­má­ti­ca son cla­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.