QUEN SON

La Voz de Galicia (Ourense) - - Ourense Deportes -

Am­bos en­ten­den a em­pre­sa co­mo un­ha par­te máis da fa­mi­lia. Por ela pa­sa­ron di­fe­ren­tes mem­bros da mes­ma e o ne­go­cio in­va­diu as so­bre­me­sas de ca­da día, non hai horarios. Son cons­cien­tes da de­di­ca­ción que re­qui­re e que o nor­mal é que as preo­cu­pa­cións xur­dan en cal­que­ra mo­men­to, sen im­por­tar que se­xa en día la­bo­ral ou en fin de se­ma­na.

Es­ta flo­ta car­ba­lli­ñe­sa es­tá for­ma­da por au­to­bu­ses de di­fe­ren­tes ta­ma­ños pa­ra as ne­ce­si­da­des de ca­da con­tra­ta­ción. E, na ac­tua­li­da­de, da­que­les pri­mei­ros vehícu­los pou­co que­da. Ago­ra as úl­ti­mas tec­no­lo­xías es­tán pre­sen­tes en ca­da vehícu­lo. Agra mes­mo te­ñen un­ha plan­ti­lla con 52 con­du­to­res e acom­pa­ñan­tes e na em­pre­sa con­ti­núan tra­ba­llan­do Ma­nuel e un pri­mo seu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.