Ca­ba­lle­ro fre­na a los so­cia­lis­tas de Lu­go en su in­ten­to de con­vo­car su con­gre­so pro­vin­cial

La Voz de Galicia (Ourense) - - Galicia -

Ca­ba­lle­ro se­rá ele­gi­do se­cre­ta­rio ge­ne­ral en el con­gre­so que se ce­le­bra­rá a fi­na­les de mes an­tes de las pri­ma­rias. Tam­bién re­cor­dó a la ges­to­ra lu­cen­se que hay una dis­po­si­ción adi­cio­nal en la con­vo­ca­to­ria del con­gre­so gallego que fi­ja que los pro­vin­cia­les so­lo pue­den ce­le­brar­se des­pués del au­to­nó­mi­co.

«La prio­ri­dad ab­so­lu­ta es for­ta­le­cer el PS­deG y pa­ra ello la le­gi­ti­mi­dad ema­na­da de las úl­ti­mas pri­ma­rias per­mi­te que la agen­da de los so­cia­lis­tas ga­lle­gos la mar­que la di­rec­ción na­cio­nal ga­lle­ga de ma­ne­ra que las di­rec­cio­nes pro­vin­cia­les acom­pa­ñen de for­ma acom­pa­sa­da al nue­vo se­cre­ta­rio ge­ne­ral y a la di­rec­ción del Con­gre­so», ex­pli­có a La Voz Gon­za­lo Ca­ba­lle­ro. «Agra­dez­co la coo­pe­ra­ción y la dis­po­si­ción de la ges­to­ra de Lu­go por en­ten­der las prio­ri­da­des de la hoja de ru­ta es­ta­ble­ci­da por el se­cre­ta­rio ge­ne­ral de acuer­do con mi com­pro­mi­so con los mi­li­tan­tes», aña­dió el se­cre­ta­rio ge­ne­ral elec­to, que des­ta­có el ta­lan­te coope­ra­dor de la ges­to­ra lu­cen­se. Las acu­sa­cio­nes del por­ta­voz de En Ma­rea, Luís Vi­lla­res, en re­la­ción con la mo­ción de cen­su­ra apun­ta­la­da en Tui por Con­ver­xen­cia 21, Par­ti­do Po­pu­lar, Al­ter­na­ti­va Po­pu­lar de Tui y Ciu­da­da­nos Tu­den­ses en­con­tra­ron ayer res­pues­ta en el vi­ce­pre­si­den­te de la Xun­ta. Alfonso Rue­da, al tér­mino de los ac­tos en Pon­te­ve­dra en con­me­mo­ra­ción de la pa­tro­na de la Guar­dia Ci­vil, ma­ni­fes­tó que «o se­ñor Vi­lla­res ten di­to tan­tos dis­pa­ra­tes den­de que exer­ce de por­ta­voz de En Ma­rea-Po­de­mos que es­te é un máis. Se­gue na súa li­ña».

«Creo que nin me­re­ce a pe­na con­tes­tar­lle», aña­dió, al tiem­po que le ins­tó a te­ner «un mí­ni­mo de cohe­ren­cia e un mí­ni­mo de res­pec­to aos re­pre­sen­tan­tes po­lí­ti­cos». Es­ta fue la res­pues­ta que el vi­ce­pre­si­den­te au­to­nó­mi­co dio a las pa­la­bras de Luís Vi­lla­res del miér­co­les cuan­do ase­gu­ró que «Rue­da em­pre­ga os or­za­men­tos da Xun­ta pa­ra tra­fi­car coas al­cal­días de Pon­te­ve­dra co ob­xec­ti­vo de re­cu­pe­rar a Depu­tación».

Re­pro­chó al por­ta­voz de En Ma­rea que es­tu­vie­se «moi acos­tu­ma­do a in­sul­tar e moi pou­co acos­tu­ma­do a di­cir al­gun­ha cou­sa con cer­to sen­ti­do». A es­te res­pec­to, alu­dió al he­cho de que Vi­lla­res, que es «un se­ñor que di­ta­ba sen­ten­cias non hai moi­to tem­po co­mo ma­xis­tra­do, di­xo hai uns días que hai leis que non te­ñen por­que obri­gar si a un non lle gus­tan. A par­tir de aí se po­den di­cir moi­tos dis­pa­ra­tes e fa­cer acu­sa­cións sen fun­da­men­to e es­ta é un­ha máis».

De igual mo­do, Alfonso Rue­da re­co­no­ció que le ha­bía lla­ma­do la aten­ción que Luís Vi­lla­res hu­bie­se com­pa­re­ci­do al la­do de Lau­reano Alonso, edil de De­por­tes en Tui por Son de Tui, to­da vez que se tra­ta de una per­so­na que «re­xei­ta­ba que o PP apoia­ra co­mo al­cal­de a un­ha per­soa que non foi na lis­ta máis vo­ta­da. Ho­me, pois ben­vi­do a reali­da­de. Re­cor­dar­lle que no seu mo­men­to o PP foi a lis­ta máis vo­ta­da no Con­ce­llo de Tui, igual que en moi­tos si­tios, e con­tri­buí­ron eles a que non pui­de­ra­mos che­gar á al­cal­día».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.