Ca­so Ox­fam, un mes des­pois

La Voz de Galicia (Ourense) - - Opinión -

ue unos ni­ños acu­sen a otros de ha­blar cas­te­llano en el re­creo, a los no na­cio­na­lis­tas les pa­re­ce dia­bó­li­co. A los na­cio­na­lis­tas les pa­re­ce al­go ne­ce­sa­rio y sa­lu­da­ble por­que «en mo­men­tos tras­cen­den­ta­les pa­ra lo­grar la in­de­pen­den­cia se ne­ce­si­tan me­di­das ex­tra­or­di­na­rias». La úni­ca ma­ne­ra de ser un buen ca­ta­lán es ha­cer en ca­da mo­men­to aque­llo que es ne­ce­sa­rio pa­ra lo­grar la in­de­pen­den­cia. La po­la­ri­za­ción en­tre na­cio­na­lis­tas y no na­cio­na­lis­tas se hi­zo pal­pa­ble cuan­do los no na­cio­na­lis­tas le­van­ta­ron la ca­be­za y osa­ron izar la bandera es­pa­ño­la en ma­ni­fes­ta­cio­nes, col­gar­la en los bal­co­nes de sus ca­sas. Osa­ron res­pon­der a las ca­ce­ro­la­das (exor­cis­mos mul­ti­tu­di­na­rios) de los na­cio­na­lis­tas con ca­ce­ro­la­das cuan­do ha­bla­ban los lí­de­res na­cio­na­lis­tas por­que los no na­cio­na­lis­tas de­mos­tra­ron que es­ta­ban de­ter­mi­na­dos a im­pe­dir el pro­pó­si­to de los na­cio­na­lis­tas. «Hay que agran­dar el he­cho di­fe­ren­cial has­ta con­ver­tir­lo en al­go im­po­si­ble de asi­mi­lar por el país do­mi­na­do».

No hay es­pa­cio pa­ra po­der dia­lo­gar con los par­ti­dos ri­va­les ni pa­ra la li­ber­tad in­di­vi­dual que no sea la que ejer­cen los miem­bros del na­cio­na­lis­mo y sus sim­pa­ti­zan­tes. El mi­li­tan­te na­cio­na­lis­ta se ve­rá ca­da vez más aco­sa­do y ata­ca­do por cual­quier co­sa que el Es­ta­do ha­ga en fa­vor del cum­pli­mien­to de la Cons­ti­tu­ción y de las sen­ten­cias que obli­guen a cum­plir­la. «Las pur­gas son ne­ce­sa­rias, aun la de ca­be­zas pen­san­tes y bri­llan­tes por­que no pien­san en la di­rec­ción ne­ce­sa­ria pa­ra al­can­zar la in­de­pen­den­cia». El error no fue echar­los, sino ha­ber­los de­ja­do en­trar, me di­jo un po­lí­ti­co na­cio­na­lis­ta. A mu­chos na­cio­na­lis­tas les po­ne pro­ble­mas la prác­ti­ca na­cio­na­lis­ta, pe­ro si­guen ahí por fi­de­li­dad a los lí­de­res de ese mo­vi­mien­to.

El de­sa­rro­llo eco­nó­mi­co col­ma las ne­ce­si­da­des ma­te­ria­les, pe­ro no col­ma las an­sias de li­ber­tad e in­de­pen­den­cia. La fe na­cio­na­lis­ta vie­ne a lle­nar un mun­do va­cío, sin Dios y sin amor. Por eso los au­to­res ha­blan de «la re­li­gión na­cio­na­lis­ta». Una re­li­gión no se man­tie­ne ni se sos­tie­ne sin prác­ti­cas re­li­gio­sas, por eso la im­por­tan­cia de las ban­de­ras, las ma­ni­fes­ta­cio­nes, las ca­ce­ro­la­das, las cuer­das hu­ma­nas, las pe­re­gri­na­cio­nes a la ca­sa del lí­der. Las co­sas, los ob­je­tos, las ac­cio­nes son pu­ras e im­pu­ras, sa­gra­das y pro­fa­nas, bue­nas o ma­las se­gún es­tén a fa­vor o en con­tra de la cau­sa.

El mi­li­tan­te se sien­te ata­ca­do por to­do aque­llo que no sea abier­ta­men­te en fa­vor de su fe na­cio­na­lis­ta. El na­cio­na­lis­mo re­cu­pe­ra com­por­ta­mien­tos del fun­da­men­ta­lis­mo re­li­gio­so. Lo que no es­tá de acuer­do con los dog­mas del na­cio­na­lis­mo es blas­fe­mo y de­gra­dan­te hay que pro­nun­ciar la fat­wa con­tra él, eli­mi­nar­lo, bo­rrar­lo del país, co­mo hi­zo el aya­to­lá Jo­mei­ni con el in­dio Sal­man Rush­die, el au­tor de Los ver­sos sa­tá­ni­cos. To­dos los prin­ci­pios, la éti­ca y la mo­ral es­tán so­me­ti­dos a es­te.

El na­cio­na­lis­ta pe­ri­fé­ri­co pien­sa y ve al na­cio­na­lis­ta cen­tra­lis­ta de la mis­ma ma­ne­ra que es­te lo ve a él. Cuan­do una par­te de un país quie­re se­pa­rar­se, es­tá mos­tran­do la de­silu­sión de vi­vir en el país en el que vi­ve. To­dos los na­cio­na­lis­mos son igua­les. Ape­nas se di­fe­ren­cian por el mo­men­to his­tó­ri­co en el que vi­ven y se desa­rro­llan.

Atra­xe­dia do neno al­me­rien­se Gabriel ten eli­mi­na­do do fo­co me­diá­ti­co o es­cán­da­lo se­xual que oco­rreu en Hai­tí tras do te­rre­mo­to do 2010, pro­ta­go­ni­za­do por mem­bros da oe­ne­gué bri­tá­ni­ca Ox­fam. Quen é real­men­te Ox­fam? Trá­ta­se dun­ha or­ga­ni­za­ción ca­ri­ta­ti­va na­ci­da en Ox­ford en 1942, en ple­na Se­gun­da Gue­rra Mun­dial, pa­ra loi­tar con­tra a fa­me en Grecia (de aí o seu no­me: OX­ford FAMi­ne). Ho­xe é un­ha fe­de­ra­ción in­ter­na­cio­nal, for­ma­da por en­ti­da­des so­li­da­rias de 20 paí­ses, que ac­túan en máis de 90 te­rri­to­rios. Na­ceu en In­gla­te­rra; si, esa na­ción de im­pe­ria­lis­tas e co­lo­ni­za­do­res de me­dio mun­do, im­pá­vi­dos nas emo­cións (lem­bre­mos o de «Dr. Li­vings­to­ne, su­po­ño?»), de edu­ca­ción im­pe­ca­ble, que fan a co­la do bus a un me­tro uns dos ou­tros, aín­da que cho­va a ma­res... pe­ro tú­za­ros no des­pre­zo dos abusos e da fal­ta de de­mo­cra­cia, e so­li­da­rios á súa ma­nei­ra, non tan efu­si­va, pe­ro si tal­vez máis efi­caz e com­pro­me­ti­da. Non é ca­sual que Am­nis­tía In­ter­na­cio­nal fo­ra fun­da­da por un in­glés que en 1961 en­viou car­tas ao Go­berno por­tu­gués pa­ra pro­tes­tar po­lo en­car­ce­ra­men­to duns es­tu­dan­tes.

Ox­fam é ho­xe un­ha das oe­ne­gués máis im­por­tan­tes do mun­do con 6.000 em­pre­ga­dos, que in­gre­sa máis de 100 mi­llóns de eu­ros en Es­pa­ña e su­pera os 1.000 mi­llóns de dó­la­res en to­do o mun­do. Por iso, es­te ca­so, máis alá de anoxar­nos, re­ve­la fa­llos im­per­doa­bles. As oe­ne­gués pre­su­mi­mos de trans­pa­ren­cia e so­mos as pri­mei­ras en esi­xi­la ao res­to can­do re­co­rren ao «no co­ment» pa­ra tra­tar de que o ruí­do es­mo­re­za por si so.

Os me­dios de co­mu­ni­ca­ción te­ñen mi­ra­do con lu­pa —é o seu tra­ba­llo— no mun­do so­li­da­rio in­ter­na­cio­nal na bus­ca de ca­sos si­mi­la­res, ato­pan­do que en­ti­da­des co­mo Sa­ve the Chil­dren ou in­clu­so a pres­ti­xio­sa Cruz Ver­me­lla ti­ve­ron ta­mén ca­sos re­pro­ba­beis. Non po­de­mos con­fiar sem­pre nos có­di­gos in­ter­nos e nas boas in­ten­cións: é ne­ce­sa­rio que se es­ta­ble­zan me­ca­nis­mos pa­ra que ne­se to­tum re­vo­lu­tum que son as si­tua­cións de emer­xen­cia al­guén vi­xíe a con­du­ta dos tra­ba­lla­do­res hu­ma­ni­ta­rios. E se de­tec­tan ca­sos gra­ves co­ma es­te, pro­pios de Ber­lus­co­ni, hai que apli­car téc­ni­cas ci­rúr­xi­cas: des­pe­dir aos cul­pa­bles, e de­nun­cia­los an­te os tri­bu­nais, e in­for­mar ra­pi­da­men­te á opi­nión pú­bli­ca. Ese plus de le­xi­ti­mi­da­de que os ci­da­dáns te­ñen po­las oe­ne­gués, que che­ga ao 64 % en Es­pa­ña, o máis al­to de to­das as ins­ti­tu­cións, se­gun­do o Ba­ró­me­tro da Con­fian­za Edel­man 2018, cae­rá po­lo pre­ci­pi­cio da dú­bi­da, ese po­zo do de­sen­can­to do que tan di­fí­cil é saír.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.