La en­ti­dad na­ce con el ob­je­ti­vo de erra­di­car el se­xis­mo y el ma­chis­mo en el pe­rio­dis­mo y ha­rá «vi­xi­lan­cia fe­mi­nis­ta» de los con­te­ni­dos

La Voz de Galicia (Ourense) - - Sociedad - XUR­XO MELCHOR

Xor­na­lis­tas Ga­le­gas, una aso­cia­ción pro­fe­sio­nal que na­ce con el ob­je­ti­vo de «aca­dar un­ha so­cie­da­de máis xus­ta e igua­li­ta­ria a par­tir da pro­du­ción dun xor­na­lis­mo con pers­pec­ti­va fe­mi­nis­ta», se pre­sen­tó ayer en la Fa­cul­ta­de de Cien­cias da Co­mu­ni­ca­ción de San­tia­go. La en­ti­dad, for­ma­da por un am­plio gru­po de co­mu­ni­ca­do­ras ga­lle­gas, pon­drá en mar­cha dos pro­yec­tos co­mo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.