TEA­TRO, MA­XIA, CI­NE, FO­TO­GRA­FÍA E, POR SU­POS­TO, MÚ­SI­CA

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Especial1 - - Naturalmente -

A cuar­ta edi­ción do ci­clo O mar nun­ha flor con­ver­te­rá A Illa du­ran­te cin­co días — den­de o 31 de xu­llo ao 4 de agos­to— nun re­fe­ren­te da cul­tu­ra en to­do o te­rri­to­rio ga­le­go. Su­ce­de­ran­se os es­pec­tácu­los de ma­xia, de tea­tro e de mo­ni­cre­ques, ha­be­rá pro­xec­cións de ci­ne, ex­po­si­cións de fo­to­gra­fía, obra­doi­ros e, por su­pos­to mú­si­ca. O ven­res 3 ac­tua­rá Mi­lla­doi­ro no au­di­to­rio. Un día des­pois, no mes­mo es­ce­na­rio, ce­le­bra­ra­se un­ha ho­me­na­xe a Narf na que par­ti­ci­pa­rán ar­tis­tas tan des­ta­ca­dos co­mo San­tia­go Au­se­rón, Car­los Blan­co, Uxía, Brais Mo­rán, Naj­la Sha­mi, Bu­di­ño ou Luiz Ca­ra­col.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.