«É es­pec­ta­cu­lar a res­pos­ta ás fes­tas que ten a xen­te des­ta ci­da­de»

O Con­ce­llo de Pon­te­ve­dra pre­ten­de un pro­gra­ma pa­ra to­das as ida­des, on­de pri­ma que se­xa de bal­de pa­ra que to­do o mun­do poi­da acu­dir se­xa cal se­xa a súa si­tua­ción eco­nó­mi­ca

La Voz de Galicia (Pontevedra) - Especial1 - - Entrevista - CAR­LOS RIANDE, S.B.

Gran par­te do tra­ba­llo desen­vol­vi­do ao longo de to­do o ano, que­da mar­ca­do po­la se­ma­na gran­de de Pon­te­ve­dra, no mes de agos­to. Un­ha res­pon­sa­bi­li­da­de que asu­me, con en­tu­sias­mo, a con­ce­llei­ra de Fes­tas, Car­me da Sil­va.

—¿Que sig­ni­fi­ca pa­ra al­guén na­ci­da en Pon­te­ve­dra ser a en­car­ga­da de or­ga­ni­zar as fes­tas?

—É un­ha hon­ra e un pra­cer po­der le­var tan­tos anos or­ga­ni­zan­do a pro­gra­ma­ción de ve­rán, sen­do as fes­tas da Pe­re­gri­na as máis im­por­tan­tes da ci­da­de. As pra­zas es­tán re­bo­san­tes e cheas de ac­ti­vi­da­des. É un­ha sen­sa­ción moi boa, so­bre to­do can­do re­ma­tan e ves que to­do saíu se­gun­do o pre­vis­to, é un­ha ale­gría enor­me. De fei­to lo­go a or­ga­ni­za­ción, ao aca­bar to­do, imos ce­le­brar que as fes­tas saí­ron, que a xen­te o pa­sou ben.

—Su­po­ño que na súa la­bor, e sen­do Pon­te­ve­dra un mo­de­lo de ci­da­de peo­nil, é moi im­por­tan­te o tra­to coa xen­te. ¿O te­ñen en men­te pa­ra des­en­ro­lar ac­ti­vi­da­des?

—O te­mos tan en con­ta que a in­men­sa maio­ría das ac­ti­vi­da­des que se pro­gra­man du­ran­te to­do o ano, e no ve­rán ta­mén, son ac­ti­vi­da­des que se fan en co­la­bo­ra­ción con aso­cia­cións ou con co­lec­ti­vos. Un dos se­gre­dos do éxi­to é pre­ci­sa­men­te iso. Hai moi­ta par­ti­ci­pa­ción ac­ti­va e di­rec­ta, in­clu­so nos pro­po­ñen ac­ti­vi­da­des que des­pois o Con­ce­llo asu­me e en co­la­bo­ra­ción con esas aso­cia­cións, se desen­vol­ve. Se­ría im­po­si­ble ter a pro­gra­ma­ción que te­mos se non hou­be­se esa par­ti­ci­pa­ción. Esa re­la­ción coa xen­te é un­ha das cou­sas máis gra­ti­fi­can­tes da área que te­ño no Con­ce­llo. A xen­te en Pon­te­ve­dra é moi xe­ne­ro­sa, pe­ro quen de­di­ca o seu tem­po li­bre a pro­mo­ver, co­la­bo­rar e par­ti­ci­par en ac­ti­vi­da­des, es­tá de­di­can­do un­ha gran par­te do seu tem­po.

—Nun pro­gra­ma de fes­tas trá­ta­se de che­gar a to­das as ida­des. ¿Oco­rre o mes­mo nes­te ano?

—Iso é fun­da­men­tal. Non po­des fa­cer un­ha pro­gra­ma­ción de fes­tas, de ac­ti­vi­da­des ou do que se­xa que non in­ten­te che­gar a to­das as ida­des e a to­do ti­po de gus­tos. Non sem­pre o con­se­gui­mos ao cen por cen, xa que sem­pre ha­be­rá al­gun­has per­soas que non es­tean con­for­mes. O que pro­cu­ra­mos é que se­xa moi va­ria­do, am­plo, que ha­xa moi­ta ac­ti­vi­da­de pa­ra o pú­bli­co in­fan­til e am­bien­te fa­mi­liar. A nós gús­ta­nos a fes­ta que se fai du­ran­te o día. Can­do saes po­la ma­ñá, que des­fru­ta das pra­zas, que vas cos ne­nos. Esa mes­tu­ra de ida­des.

—¿Con que no­vi­da­des con­ta pa­ra es­tas fes­tas?

—Moi­tas das ac­ti­vi­da­des in­cluí- das xa es­tán con­so­li­da­das, le­van anos fa­cén­do­se. Es­te ano in­tro­du­ci­mos na pro­gra­ma­ción un ci­clo de mú­si­ca de cá­ma­ra, que ti­ve­mos a sor­te de con­tar coa Igre­xa de San Fran­cis­co pa­ra desen­vol­ver os con­cer­tos. O ano pa­sa­do in­tro­du­ciu­se o pro- gra­ma Aquí cán­ta­se, que se fai o ven­res an­tes das fes­tas da Pe­re­gri­na, on­de se xun­tou moi­tí­si­ma xen­te pa­ra can­tar de pra­za en pra­za e de­ci­di­mos re­pe­ti­lo. É im­pre­sio­nan­te a res­pos­ta que ten a xen­te de Pon­te­ve­dra. Nun­ca dei­xa de sor­pren­der­nos.

—¿O or­za­men­to po­de ser un pro­ble­ma?

—Nós en­ten­de­mos que as ac­ti­vi­da­des de­ben ser de bal­de pa­ra que to­do o mun­do poi­da ir, se­xa cal se­xa a súa si­tua­ción eco­nó­mi­ca e so­cial. Iso im­pli­ca que se fai un tra­ba­llo moi mi­nu­cio­so de en­cai­xe. Por exem­plo, as ca- se­tas da fei­ra de ar­te­sa­nía son as mes­mas que o do Ri­car­do Por­te­la. Ao fa­cer coin­ci­dir un­ha ac­ti­vi­da­de e ou­tra a con­ti­nua­ción, per­mí­te­nos un afo­rro im­por­tan­te. Hai moi­ta xes­tión. O ser­vi­zo de Fes­tas do Con­ce­llo fai ma­ra­bi­llas cun or­za­men­to que le­va sen­do igual den­de o ano 2011, que se re­bai­xou. Moi­to dis­to é po­si­ble gra­zas á xen­te que co­la­bo­ra de for­ma de­sin­te­re­sa­da.

—¿Que pre­vi­sión fai en can­to a afluen­cia?

—Xa se es­tá no­tan­do nes­tes días, den­de a Iti­ne­ran­ta, que é un pro­gra­ma ao que acu­de moi­ta xen­te. Fa­ce­mos un­ha pre­vi­sión al­ta de afluen­cia. Re­co­mén­do­lle a to­do o mun­do que ve­ña a des­fru­tar, non ne­ce­si­tan ver o pro­gra­ma, que ve­ñan a Pon­te­ve­dra que o am­bien­te é mag­ní­fi­co.

—¿Pri­ma a se­gu­ri­da­de en fes­tas?

—Vi­vi­mos nun­ha ci­da­de tran­qui­la e or­ga­ni­za­da. Oco­rre al­go que as ve­ces non nos da­mos con­ta, e é que can­ta máis xen­te, maior se­gu­ri­da­de e máis tran­qui­li­da­de. Os mo­zos van a di­ver­tir­se e es­tán ne­sa ida­de que te­ñen un­ha ex­plo­sión de ener­xía. Ha­bi­tual­men­te non hai nin­gún pro­ble­ma, nos preo­cu­pa­mos moi­tí­si­mo da se­gu­ri­da­de e te­mos uns plans de se­gu­ri­da­de mi­nu­cio­sos e moi tra­ba­lla­dos, pre­pa­ra­dos po­lo ser­vi­zo do Con­ce­llo. Os pro­fe­sio­nais te­ñen de­mos­tra­do moi­tí­si­ma pro­fe­sio­na­li­da­de. Es­pe­ro que ha­xa xen­te di­ver­tín­do­se e que non pa­se na­da des­ta­ca­ble.

—Un­ha das no­vi­da­des é o Fes­ti­val do Lei­te.

«Hai moi­ta par­ti­ci­pa­ción ac­ti­va de aso­cia­cións e co­lec­ti­vos»

—É es­tu­pen­do que a or­ga­ni­za­ción op­ta­se por Pon­te­ve­dra pa­ra fa­cer es­te fes­ti­val. É un fin de fes­tas fan­tás­ti­co, non re­ma­ta­mos coa Fei­ra Fran­ca, pro­lon­ga­mos aín­da máis. Son to­dos gru­pos de mú­si­ca ga­le­gos e se­rá un fin de fes­tas im­pre­sio­nan­te.

«Pro­cu­ra­mos que se­xa va­ria­do, am­plo e cun am­bien­te fa­mi­liar»

—¿Que acon­se­lla pa­ra des­fru­tar ao má­xi­mo des­tas fes­tas?

— Pri­mei­ro vir ben ali­men­ta­do, por­que hai que ter moi­ta ener­xía. É un­ha pro­gra­ma­ción moi in­ten­sa. Des­pois dei­xar­se le­var po­lo am­bien­te, po­la cor­dia­li­da­de da xen­te de Pon­te­ve­dra. Con ga­nas de pa­sa­lo ben, e de non ter pro­ble­mas, a fes­ta é co­mo me­llor vai.

FO­TO FIR­MA AXEN­CIA FO­TO ÁN­GEL LÓ­PEZ

PieCar­me da Sil­va su­per­vi­sa­ba es­ta se­ma­na a mon­ta­xe do es­ce­na­rio pa­ra os con­cer­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.