ÓS­CAR IBÁ­ÑEZ & TRIBO

Ho­me­na­xe a Ós­car Por­te­la

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

No seu no­vo es­pec­tácu­lo, Ai­res de Pon­te­ve­dra, Ibá­ñez re­vi­sa den­tro dun­ha es­té­ti­ca folk, os te­mas máis ca­rac­te­rís­ti­cos de Ós­car Por­te­la, o cé­le­bre Gai­tei­ro de Vias­cón, no 25 aniver­sa­rio do seu pa­sa­men­tro, en­ri­que­cén­doos con arran­xos frescos e cos tim­bres do seu gru­po de di­rec­to, Tribo, e dos con­vi­da­dos es­pe­ciais.

VI­GO.

AU­DI­TO­RIO.

DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.