> AC­TI­VI­DA­DES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - NEWS -

1. Non é di­fí­cil. O xor­nal es­tá cheo de xen­tes que prac­ti­can, de­fen­den, loi­tan, vi­ven ao im­pul­so de va­lo­res nos que creen e prac­ti­can.

2. Bus­ca­mos, en pri­mei­ro lu­gar, un­ha per­soa que apa­re­ce nas no­ti­cias e po­de­ría ser sím­bo­lo dun

va­lor de­ter­mi­na­do, por exem­plo, nun­ha pro­fe­sión.

3. ¿Ana­li­za­mos ago­ra se cum­pre con al­gúns des­tes se­te si­nais, ou con todos.

4. ¡E a pre­gun­ta pa­ra pre­mio! Na túa cla­se, ti mes­mo, ¿cres que o tra­ba­llar coa no­ti­cia en cla­se é un va­lor pa­ra vós? ¿Cum­pre cos se­te si­nais, ou con al­gúns, po­lo me­nos?

5. Se non fo­se así, o de «va­lor en­ga­di­do á apren­di­za­xe» que­da ho­xe en tí­tu­lo de pri­mei­ra pá­xi­na... ¡E ou­tra vez se­rá!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.