Tí­tu­los so­bre o aco­so es­co­lar pa­ra lectores no­vos

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - PORTADA -

VV. AA. Edi­cións SM, Ma­drid, 2008

A par­tir de 12 ANOS

En­tre os au­to­res dos 21 re­la­tos bre­ves (cin­co ou seis pá­xi­nas) aos que alu­de o tí­tu­lo fi­gu­ran Mon­se­rrat del Amo, Mar­tín Ca­sa­rie­go, Es­pi­do Frei­re, Cé­sar Ma­llor­quí, Jor­di Sierra i Fa­bra... Son moi va­ria­dos, con tra­ta­men­tos que van do realista á fan­ta­sía. Mar­car un gol, da ca­ta­lá Ca­re Santos, por exem­plo, ten como pro­ta­go­nis­ta un­ha ne­na aco­sa­da por cha­po­na que ago­ra é a di­rec­to­ra do co­le­xio e, como os seus re­cor­dos a per­se­guen, re­xei­ta a pe­ti­ción de tra­ba­llo dun­ha an­ti­ga aco­sa­do­ra. En Mo­raí­to co­ma un li­rio, de Gon­za­lo Mou­re, o pro­ta­go­nis­ta ma­ma a agre­si­vi­da­de da súa con­tor­na fa­mi­liar, ata o pun­to de fa­cer­se un de­cá­lo­go, que in­clúe non te im­por­ta­rá a mor­te allea ou odia­rás a todos como a ti te odian. His­to­rias apro­pia­das pa­ra ler na cla­se e de­ba­ter.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.