ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA -

A ob­ser­va­ción de au­las e gra­va­ción por te­le­vi­són

A1. Un­ha das ra­zóns po­las ca­les es­ta téc­ni­ca de a ca­tro mans, do­cen­cia com­par­ti­da, dous me­llor que un, tán­dem de pro­fe­so­res, en­sino a dous, et­cé­te­ra to­mou no­va for­za foi a ne­ce­si­da­de de pór en prác­ti­ca, sen es­pe­ciais di­fi­cul­ta­des, a gra­va­ción por te­le­vi­sión de pro­fe­so­res nas súas au­las pa­ra es­tu­dar con­xun­ta­men­te con eles no­vas for­mas de me­llo­rar a súa ac­ción na au­la.

A2. A re­sis­ten­cia a ser gra­va­dos, un a un, foi im­por­tan­te. En cam­bio, can­do se tra­tou de gra­var, ou au­to­gra­var­se, a dous que xa coope­ran xun­tos, as fa­ci­li­da­des de ob­xec­ti­vo aber­to fo­ron gran­des e con no­ta­bles re­sul­ta­dos pa­ra apli­car des­pois na aná­li­se que se co­ñe­ce co­mo «prác­ti­ca re­fle­xi­va», que nos ocu­pa­rá ou­tro día.

A3. ¡E vai de hu­mor, pe­ro moi en se­rio! ¿Que se­ría de Cer­van­tes sen esa téc­ni­ca a dúas, a ca­tro mans, do­cen­cia com­par­ti­da, Qui­xo­te e San­cho, au­la aber­ta no in­men­so cam­po da Man­cha?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.