9. PUBLICACIÓNS

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

■ Ga­le­gos. En­tre 1974 e os ini­cios do 1976, Frei­xa­nes, con 24 anos, en­tre­vis­ta a «un­ha du­cia» de no­mes, na súa opi­nión, re­le­van­tes no discurso po­lí­ti­co-cul­tu­ral da Ga­li­cia con­tem­po­rá­nea: Ra­món Ote­ro Pe­dra­yo, Va­len­tín Paz An­dra­de, Luís Seoa­ne, Eduar­do Blan­co Amor, Ra­món Pi­ñei­ro, Cel­so Emi­lio Fe­rrei­ro, Xai­me Is­la, Xe­sús Alon­so Mon­te­ro, Xo­sé Ma­nuel Bei­ras, Xo­sé Luís Mén­dez Fe­rrín, Mon­se­ñor Araú­xo Igle­sias e Car­los Ca­sa­res.

■ Fran­cis­co Fer­nán­dez Rei: «Moi­to do ga­le­go es­tán­dar é co­mo é gra­zas a es­te ma­te­rial do atlas» (La Voz, 1/5/2016).

■ O fi­ló­lo­go Pa­co Ri­vas afon­da no lé­xi­co da Ma­ri­ña. O au­tor re­co­lleu de xen­te do mar da cos­ta lu­cen­se 3.500 ver­bas no di­cio­na­rio «En­tre o aba­lo e a za­ran­da» (La Voz, 2/5/2016).

■ Do­ce anos con­ver­ten­do maio nun oa­sis pa­ra a lin­gua ga­le­ga. O Con­ce­llo de Pon­te­ve­dra pre­sen­tou on­te o am­bi­cio­so pro­gra­ma do ci­clo Maio mes da lin­gua (La Voz, 30/4/2016).

■ Vo­ca­bu­la­rio (La Voz, 27/4/2016).

■ O pri­mei­ro Qui­xo­te en ga­le­go (La Voz, 22/4/2016).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.