OS SEGREDOS DA AUGA DA TÚA CIDADE

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

¿Que mis­te­rios es­con­de a auga? A ex­po­si­ción «H2Oh! Os segredos da auga da túa cidade», que se inau­gu­rou o pa­sa­do 21 de abril na pra­za de Es­pa­ña de Pon­te­ve­dra, fron­te ao Con­ce­llo, pro­mo­vi­da po­la Fun­da­ción A Caixa e Via­qua, per­ma­ne­ce­rá aber­ta ata o vin­dei­ro mér­co­res, día 18. Aín­da ten­des un­ha se­ma­na pa­ra vi­si­ta­la de­ti­da­men­te, co­mo xa fi­xe­ron cen­tos de es­co­la­res da ca­pi­tal e de to­da a pro­vin­cia pon­te­ve­dre­sa. Pa­ra­le­la­men­te á ex­po­si­ción sus­cí­ta­se un xo­go en li­ña que per­mi­te que cal­que­ra per­soa poi­da con­ver­ter­se en xes­tor da auga nun­ha cidade ima­xi­na­ria. ¡Non cho per­das! A ac­ti­vi­da­de é ben in­tere­san­te pa­ra to­da a cla­se, pe­ro ta­mén pa­ra ex­pe­ri­men­ta­la en ca­sa. Pa­ra ac­ce­der ao xo­go po­des en­la­zar coa se­guin­te li­ga­zón:

www.H2Oh-ex­po. com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.