Plas­ti­fi­ca­ción dos eco­sis­te­mas

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

O des­con­trol na pro­du­ción e o uso de plás­ti­cos vén pro­vo­can­do un­ha cre­cen­te con­ta­mi­na­ción que al­can­za xa ni­veis im­pen­sa­bles. Por pór dous exem­plos: o 90 % das as aves ma­ri­ñas do pla­ne­ta le­van res­tos de plás­ti­co no seu ven­tre. Con­fún­deno con ali­men­to can­do co­men no mar. Pe­ro é que o mes­mo lles su­ce­de a moi­tos pei­xes. En­tre eles, es­pe­cies co­mer­ciais que aca­ban nos no­sos pra­tos. Bas­ta con dar un paseo ca­se por cal­que­ra lugar pa­ra ver a can­ti­da­de de re­si­duos plás­ti­cos aban­do­na­dos que con­ta­mi­nan a túa con­tor­na.

MAR­TI­NA MISER

Ne­nos do co­le­xio Aral­de de Vilagarcía lim­pan a praia de O Bao nun pro­xec­to de Voz Na­tu­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.