Per­da de es­pe­cies

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

A ex­tin­ción de es­pe­cies ani­mais e ve­xe­tais ace­le­rou­se de for­ma tre­men­da nos úl­ti­mos sécu­los. Tan­to que ao ac­tual pro­ce­so de des­apa­ri­ción com­pá­rano xa coas cin­co gran­des ex­tin­cións que ti­ve­ron lugar en épo­cas prehis­tó­ri­cas. A di­fe­ren­za das ou­tras, es­ta ten lugar a enor­me ve­lo­ci­da­de. Pro­vó­ca­na to­dos os fac­to­res que apa­re­cen nes­tas pá­xi­nas, así co­mo a ca­za in­dis­cri­mi­na­da. Un li­bro ex­ce­len­te pa­ra com­pren­der o que es­tá a pa­sar é o premio Pu­lit­zer A sex­ta ex­tin­ción, de Eli­za­beth Kol­bert (Editorial Crí­ti­ca).

Por­ta­da da sex­ta ex­tin­ción

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.