Per­da de po­li­ni­za­do­res

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

A es­tes e ou­tros fe­nó­me­nos sú­ma­se a cri­se nas po­boa­cións de in­sec­tos po­li­ni­za­do­res de to­do o pla­ne­ta, un pro­ce­so que alar­ma xa a moi­tas na­cións, xa que o pa­pel des­tes ani­mais é fun­da­men­tal pa­ra o man­te­men­to de in­fi­ni­da­de de cul­ti­vos e to­do ti­po de eco­sis­te­mas. Se­gun­do a Pla­ta­for­ma In­ter­go­ber­na­men­tal de Bio­di­ver­si­da­de e Ser­vi­zos Eco­sis­té­mi­cos (http://www. ip­bes.net/), dé­be­se a «os cam­bios no uso do chan, ás prácticas agrí­co­las in­ten­si­vas e ao uso de pes­ti­ci­das, ao im­pac­to das es­pe­cies exó­ti­cas in­va­so­ras, ás en­fer­mi­da­des e pra­gas, e ao cam­bio cli­má­ti­co».

MARK STROBL

A per­da de in­sec­tos po­li­ni­za­do­res, co­mo a abe­lla, é alar­man­te

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.