Po­lí­ti­cas

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Moi­tos des­tes pro­ble­mas co­me­za­rían­se a so­lu­cio­nar con só cam­biar moi­tas for­mas de xes­tio­nar a con­tor­na, de for­ma lo­cal, es­ta­tal e glo­bal. Pa­ra iso fai fal­ta un­ha ci­da­da­nía for­ma­da e com­pro­me­ti­da, que se im­pli­que, por exem­plo, a tra­vés de cam­bios na súa for­ma de con­su­mir. Ou coa to­ma de de­ci­sións en co­mún a tra­vés do vo­to na­que­les paí­ses nos que te­mos a sor­te de dis­por dun sis­te­ma de­mo­crá­ti­co. Un úl­ti­mo exem­plo: un dos can­di­da­tos ás eleccións pre­si­den­ciais de Es­ta­dos Uni­dos des­te ano ne­ga que exis­ta o cam­bio cli­má­ti­co, en con­tra da opi­nión de máis do 95 % dos cien­tí­fi­cos. ¿Que oco­rre­rá si ga­ña?

REUTERS/LU­CAS JACK­SON

Un dos can­di­da­tos a pre­si­den­te de Es­ta­dos Uni­dos ne­ga que exis­ta o cam­bio cli­má­ti­co

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.