Oro­so trun­fa cun­ha adap­ta­ción au­dio­vi­sual do con­to «A fi­guei­ra de Pe­los­tor­tos»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS ESCOLARES -

O CEIP Ca­mi­ño In­glés, de Oro­so, aca­ba de che­gar, co­mo quen di: es­tá a re­ma­tar o seu se­gun­do cur­so e pa­re­ce que irrom­pe no mundo edu­ca­ti­vo con for­za. Os seus alum­nos de 2.º, que su­man 22, aca­ban de ga­ñar o cer­ta­me Nós Ta­mén Crea­mos (den­tro do plan Pro­xec­ta) cun­ha adap­ta­ción do con­to A fi­guei­ra de Pe­los­tor­tos á te­má­ti­ca do Ca­mi­ño In­glés. Atrás de­les es­ti­ve­ron a súa pro­pia profesora, Ma­ri­bel Va­re­la, e a de Mú­si­ca, To­ñi Gi­rón. Co­lle­ron a cou­sa con for­za, por­que co­me­za­ron a tra­ba­llar a fi­nais do pa­sa­do mes de ou­tu­bro e non pa­ra­ron ata re­ma­tar... e ga­ñar den­tro da súa ca­te­go­ría, os pe­que­nos da pri­ma­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.